Териториално Селищно Устройство,Екология и Проекти


УСЛУГА:

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходими документи:

Заявления по образец
– Документ за собственост или учредено право на строеж
– Скица-проект съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ
– Задание по чл.125 от ЗУТ
– Становище от РИОСВ гр.Стара Загора
– Квитанция за платена такса.

Такса и срок на изпълнение:/strong> Срок за извършване на услугата: 14(четиринадесет)-дневен.

Цена на услугата: 10.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявления по образец
УСЛУГА:

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Необходими документи: Заявление по образец

– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо
– Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.

– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ

– Необходими по Закон съгласувателни писма

– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт

– Актове и протоколи съставяни по време на строителството

– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост

– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества
– Копие от издадено разрешение за строеж
– Квитанция за платена такса ;

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 2% от строителната стойност на изменението

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

На основание на: Закона за устройство на територията – чл. 62, ал. 10
Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Документ за самоличност;
– Документ за собственост на имота;
– Удостоверение за наследници /ако е приложимо/;
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30 дни
Цена на услугата:
– 15,00 лв.+ цената на оценката, извършена от лицензиран оценител

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Заверка на копие на документ от технически архив

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 3 дни
Цена на услугата: 3,0 лв. за една страница +0,30 лв. за всяка следваща

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Изготвяне на справки на заинтересовани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;

– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;

– Копие от скица за имота, издадена от Службата по кадастър град Ямбол или община гр.Стралджа;
– Други;
– Квитанция за платена такса ;

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: -10.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

На основание на: Закон за управление на отпадъците – чл. 19, ал. 1
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: – 5,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Необходими документи: – Заявление в свободен текст
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: безплатно

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;

– Квитанция за платена такса ;

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 50 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 50 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за собственост;
– Актове по време на строителството;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 20 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

На основание на: Закон за лечебните растения – чл. 22, т. 2
Необходими документи: Заявление по образец
– Копие на документ за регистрация на книга за изкупени, реализирани и налични билки, издаден от РИОСВ;
– Списък на лицата по чл.26, ал.2 от Закона за лечебните растения – за ЮЛ
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 20,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за кастрене на дървета и храсти в и извън регулация

Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 10,00 лв.+цената на дървесината, ако се продава общинска дървесина

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 бр.дървета и до 1 дка лозя в селскостопански земи/в и извън регулация

На основание на: Закон за опазване на селскостопанското имущество– чл. 32, ал.2
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за самоличност;
– Документ за собственост на имота;
– Удостоверение за наследници /ако е приложимо/;
– Квитанция за платена такса.

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 20 дни
Цена на услугата: 15,00 лв.+ цената на дървесината, ако растителността е общинска собственост

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

На основание на: Закон за устройство на територията – чл. 63, ал. 2
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за самоличност;
– Документ за собственост на имота;
– Удостоверение за наследници /ако е приложимо/;
– Квитанция за платена такса.

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 50,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 бр.дървета и на лозя над 1 дка

На основание на: Закон за опазване на селскостопанското имущество– чл. 32, ал.3
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за самоличност;
– Документ за собственост на имота;
– Удостоверение за наследници /ако е приложимо/;
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 20 дни
Цена на услугата: 20,00 лв.+ цената на дървесината, ако растителността е общинска собственост

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за продължаване на строителството на спрян строеж

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;
– Строително разрешение
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок: обикновена – 14 дни; бърза – 3 дни
Цена на услугата: 15.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Необходими документи: – Заявление в свободен текст;

– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;

– Копие от скица за имота, издадена от Службата по кадастър град Ямбол или община гр.Стралджа;
– Други;
– Квитанция за платена такса ;

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 20.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи: Заявление по образец
– Копие на документ за собственост или учредено право на строеж
– Виза за проектиране /в случаите в които е задължителна/
– Одобрен и съгласуван инвестиционен проект
– Становище съгласно чл. 147 от ЗУТ
– Ситуационна скица за разполагане на съоражения и мрежи, инсталации и др. съгласно чл. 147,ал.1, т.2 от ЗУТ
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 15.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Необходими документи: Заявления по образец
– Скица (виза) по действащ ПУП-ПРЗ с нанесени комуникации – оригинал
– Разрешение за ползване за обекти І, ІІ и ІІІ категория – копие или данни за номера на удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта;
– Проектна документация в три екземпляра – оригинали;
– Необходимите за обекта разрешения от съответните служби за ползване на вода, електроенергия и други, които се изискват с нормативен акт – копия;
– Други
– Квитанция за платена такса.
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7(седем)-дневен.
Цена на услугата: 50.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на разрешително за отсичане на дървета под особена закрила

Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за самоличност;
– Документ за собственост на имота;
– Удостоверение за наследници /ако е приложимо/;
– Квитанция за платена такса;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 20,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на скици за недвижими имоти за нови скици за презаверяване на скици, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи: Заявление по образец
– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж,
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата:
за нови скици:
-обикновена услуга – 10 лв. за три дни +5,0лв. за всеки следващ имот, които несе променят според срока на извършване на услугата
-бърза-15 лв. за срок ден и половина
– експресна – в рамките на един работен ден – 20 лв.
– незабавна – в рамките на 4 часа – 40 лв.
за презаверяване на скици, от издаването на която са изтекли 6 месеца:
– Обикновена – 5 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

На основание на: Закон за лечебните растения – чл. 46, ал. 3
Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата:
15,00 лв.
Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал. 3 от ЗКИР и §4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Необходими документи: Заявление по образец
– Документ за собственост;
– Геодезическо заснемане от лицензиран геодезист в цифров и графичен вид
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 15,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходими документи: Заявление по образец

– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж;

– Копие от скица за имота, издадена от Службата по кадастър град Ямбол или община гр.Стралджа;

– Документи, доказващи периода на извършване на строежа и други относими документи

– Декларация за съгласие от съсед при необходимост, че сградата е в режим на търпимост
– Други;
– Квитанция за платена такса ;

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 1 лв. на кв.м. РЗП

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Одобрен инвестиционен проект
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 10 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Необходими документи: Заявления по образец

– Документ за собственост или учредено право на строеж

– Скица-проект съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ

– Задание по чл.125 от ЗУТ

– Становище от РИОСВ гр.Стара Загора

– Квитанция за платена такса.

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30(тридесет)-дневен.
Цена на услугата: 10.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Необходими документи: Заявление по образец

– Копие от документ за собственост или учредено право на строеж

– Удостоверение за наследници /при необходимост/
– Скица на имота

– Документ за уредени сметки по регулация ако има такива

– Квитанция за платена такса ;

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 15.00 лв. + 7 лв. за всеки следващ имот

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Одобряване на подробен устройствен план

Необходими документи: – Документи за собственост на имотите, касаещи ПУП

– Удостоверения за наследници /при необходимост/

– Съдебно решение/ако се изготвя по съдебно решение./

– Проект на ПУП – 3 екз.

– Заповед по чл.135 от ЗУТ

– Заповед от Областна администрация за отписване на имотите от акта за държавна собственост /при необходимост/

– Копие от действащ план за застрояване

– Решение от ОЕСУТ

– Нотариално заверен предварителен договор за прехвърляне на собственост към заявлението при промяна на границата между два съседни урегулирани поземлени имота на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ

– Актуална скица

– Квитанция за платена такса.

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30(тридесет)-дневен.
Цена на услугата: 70.00 лв. + разходите за обявления

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

На основание на: Закон за управление на отпадъците – чл. 19, ал. 1
Необходими документи: Заявление по образец
– Копие от удостоверение за насочване на строителни отпадъци и земни маси;
– Списък с регистрационни номера на транспортиращите средства;
– Документ за самоличност;
– Квитанция за платена такса ;
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 10,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Необходими документи: Заявление по образец

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: безплатна

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Попълване/поправка на кадастрален план

Необходими документи: – Заявление в свободен текст

– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж,

– Списък на заинтересуваните лица засегнати от изменението

– Заснемане от лицензиран геодезист и скица проект на изменението в текстов и цифров вид

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: безплатно

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Копие от документ за собственост или учредено право на строеж

– Удостоверение за наследници /при необходимост/

– Оригинал на строително разрешение

– Съгласувателни документи, по специални закони които не са загубили правно действие и са относими към обекта

– Квитанция за платена такса ;

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30 дни

Цена на услугата: -50 % от таксата за издаване на разрешение за строеж / 7,50 лв/

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи: Заявление по образец

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7дни
Цена на услугата: 70,00 лв. + разходите за обявление

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходими документи: Заявления по образец

-Копия от документите за собственост на имотите

-Копия от удостоверения за наследници /при необходимост/

-Скица на поземления имот-извадка от КК или КП с нанесена регулация

– Задание по чл.125 от ЗУТ

-Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи/ако се променят границите между съседните имоти/

– Съгласувателни писма от В и К , ЕВН

– Пълномощно/в случай, че искането се подава от пълномощник

-Становище от РИОСВ гр.Стара Загора

– Квитанция за платена такса.

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30(тридесет)-дневен.
Цена на услугата: 10.00 лв/бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

На основание на: Закон за водите – чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, а, б
Необходими документи: – Заявление по образец

– Документ за самоличност

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 70 дни

Цена на услугата:
– 250,00 лв.
– за изменение: 130,00 лв.
– за продължаване на срока: 100,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове deklaracia.doc
водовземане минерална вода държавна собственост 28-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
водовземане минерална вода общинска собственост 29-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
водовземане чрез изградени съоръжения 25-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
водовземане чрез нови съоръжения24-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
изменение продължаване 31-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
изменение продължаване минерални води 32-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
УСЛУГА:

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване/депониране на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси:

На основание на: Закон за управление на отпадъците – чл. 19
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за самоличност
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата:
– За битови, строителни и производствени отпадъци: 5,00 лв. + 50,00 лв.

– За земни маси, смесени със стр. материали: 5,00 лв. + 25,00 лв. на м. куб

– За земни маси: 5,00 лв. + 10,00 лв. на м. куб

– За временно депониране на земни маси: 5,00 лв.+ 2,00 лв. на м. куб

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

На основание на: Закон за водите – чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, а, б
Необходими документи: – Заявление по образец

– Документ за самоличност

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 70 дни
Цена на услугата:

– 250,00 лв.
– за изменение: 130,00 лв.
– за продължавана на срока: 100,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове deklaracia.doc
изменение продължаване 31-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
ползване повърхностен воден обект 27-Образец-към-заповед-образци-ЗВ.docx
УСЛУГА:

Регистрация на превозни средства с животинска тяга

На основание на: Закон за движение по пътищата – чл. 167, ал. 2, т. 4
Необходими документи: Заявление по образец

– Документ за самоличност

– Служебна бележка за проверка на техническото състояние на ППС

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: 12,00 лв.
Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
Служебна бележка за ППС.doc
УСЛУГА:

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория.

Необходими документи: Заявление по образец

– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж или документ за право да строи в чужд имот по силата на специален закон

– Окончателен доклад на лицета упражняващо строителен надзор по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ след приключване на СМР само за обекти четвърта категория

– Строително разрешение.

– Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултати от проверките на достигнатите контролни нива

– Заверена заповедна книга

– Акт обр.14 за приемане на конструкцията

– Констативен акт по чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

– Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

– Удостоверение по чл.54а, ал.3 от ЗКИРза изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

– Договор с експлоатационните дружества за присъединяване

– Технически/наредба 5/28.12.2006г./ и енергиен паспорт / наредба 7/14.01.2005г ./-само за обекти четвърта категория

– Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа

– Квитанция за платена такса ;

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: 100 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Необходими документи: – Заявление в свободен текст

– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 10.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходими документи: Заявление по образец

– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж

– Копие от скица за имота, издадена от Службата по кадастър град Ямбол или община гр.Стралджа

– Други

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 5.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

На основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – §. 4, ал. 3; §. 4, ал. 5
Необходими документи: Заявление в свободен текст

Документ за собственост

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 10,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Вписване на сграда/вход/ в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства

На основание: Закон за управление на етажната собственост – чл. 44
Наредба №РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост – чл. 2
Необходими документи: – Заявление в свободен текст

1. списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса ветажната собственост

2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя науправителния съвет (управителя)

3. копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет(управителя)

4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 3 дни

Цена на услугата: безплатна

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за ползване на пътища за дейности извън специално ползване

На основание: Закона за пътищата
Необходими документи: – Заявление в свободен текст:

– Одобрен маршрут или строително разрешение ако е необходимо

– Други
– Квитанция за платена такса.

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7дни.

Цена на услугата: 20.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 56
Необходими документи: Заявление в свободен текст

Скица с разположение

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 50,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

На основание: Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) – чл. 23
Необходими документи: – Заявление в свободен текст

– Проект или схема за временна организация на движението и писмено становище от звено „Пътна полиция“ в съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи

– Копие от разрешението за строеж – в случаите, когато такова се изисква от Закона за устройство на територията

– Квитанция за платена такса.

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни.

Цена на услугата:
• Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на пътя – 700 лв. на километър

• Новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя – 180 лв. на бр.

• Пресичане на път с прокопаване – 250 лв.

• Пресичане на път с хоризонтален сондаж – 40 лв.

• Пресичане на път от надземни проводи и съоръжения – 30 лв.

• Реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя – 20лв. на километър

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

На основание: Наредба за специално ползване на пътищата – чл. 11
Необходими документи: Заявление в свободен текст
Съгласуван инвестиционен проект
Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата:
Годишна такса:
– обект до 10 кв.м. търговска площ – 50,00 лв.
– обект от 10 до 40 кв.м. вкл. търговска площ – 150,00 лв
– обек над 40 кв.м. вкл. търговска площ – 250,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

На основание: Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) – чл. 18
Необходими документи: – Заявление в свободен текст:

– Декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

– Удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

– Съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част „Пътна“ и част „Организация на движението“;

– Документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора

– Други
– Квитанция за платена такса.

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 30.00 лв./бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

На основание: Наредба за специално ползване на пътищата – чл. 8, ал. 2; чл. 8, ал. 3
Необходими документи: Заявление в свободен текст
Съгласуван инвестиционен проект
Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата: 30,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
Необходими документи: Заявление по образец

– Копие на документ за собственост или учредено право на строеж

– Виза за проектиране /в случаите в които е задължителна/

– Становище съгласно чл. 147 от ЗУТ

– Ситуационна скица за разполагане на съоръжения и мрежи, инсталации и др. съгласно чл. 147,ал.1, т.2 от ЗУТ

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 15.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

На основание: Закон за устройство на територията – чл.59,ал.2, във връзка с чл.8, т.3, чл.12, ал.3
Необходими документи: – Заявление в свободен текст

– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж

– Одобрен инвестиционен проект

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок: 7 дни
Цена на услугата: 15,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестиции

На основание: Закон за насърчаване на инвестициите – чл. 18, ал. 5
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок: 7 дни
Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 35,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация на физически и юридически лица

На основание: Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи – чл. 18, ал. 1; чл. 18, ал. 2, т. 1
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 100,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Необходими документи: Заявление по образец

– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж, Удостоверение за търпим строеж

– Копие от скица за имота, издадена от Службата по кадастър град Ямбол или община гр.Стралджа

– Други
– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 20.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

На основание: Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 13, ал. 4; чл. 13, ал. 5; чл. 13, ал. 6; чл. 13, ал. 7
Необходими документи: Заявление по образец

– Документи за собственост – Нотариален акт, договор за отстъпено право на строеж или друго

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни

Цена на услугата:
Цена на услуга – 15,00 лв. за всеки следващ имот, които несе променят според срока на извършване на услугата допълнителна такса – 7,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 145, ал. 5:
Необходими документи: Заявление по образец

– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо

Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.

– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ

– Необходими по Закон съгласувателни писма

– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт

– Разрешение за ползване на обект или Протокол обр.16 при преустройство на съществуваща сграда или на част от нея

– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост

– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 и тридесет дни

Цена на услугата:
– до 1 000 000 лв. – 0,2% от ПС на обекта/ + 15,00 лв.
– от 1 000 001 лв. до 10 000 000 – 2000 лв.+ 0,05% от горницата на ПС над 1 млн.лв + 15,00 лв.
– над 10 000 000 – 6500 лв.+ 0,025% от горницата на ПС над 10 млн.лв + 15,00 лв.
– за преустройство и основен ремонт – 0,5% от ПС на обекта +15,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

На основание: Наредба №11 за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства – чл. 14, ал. 1; чл. 14, ал. 2, т. 3
Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Квитанция за платена такса
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 50.00 лв./бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Проверка за спазване на определена линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 74, ал. 2
Необходими документи: – Заявление в свободен текст

– Разрешение за строеж

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 3 дни
Цена на услугата: 20,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 190, чл. 191
Необходими документи: – Заявление свободен текст

– Подробен устройствен план

– Договор между заинтересуваните собственици на поземлени имоти или при липса на съгласие – заповед на кмета на общината

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: безплатно

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Промяна предназначението на сгради

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 38, ал. 3, 4 и 5
Необходими документи: – Заявление свободен текст

– Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта /в случай на жилищна сграда/

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата:
С решение на ЕСУТ – 30 дни
С комплексен доклад – 14 дни

Цена на услугата:
– До 1 000 000 лв. – 0,2% от ПС на обекта + 15 лв.
– От 1 000 001 лв. до 10 000 000 лв – 2 000лв. + 0,05% от горницата на ПС над 1 млн. лв. + 15 лв.
– над 10 000 000 лв– 6 500лв. + 0,025% от горницата на ПС над 10 млн. лв. + 15 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3
Необходими документи: Заявление по образец

– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо

– Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.

– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ

– Необходими по Закон съгласувателни писма

– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт

– Разрешение за ползване на обект или Протокол обр.16 при преустройство на съществуваща сграда или на част от нея

– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост

– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 и тридесет дни

Цена на услугата:
– до 1 000 000 лв. – 0,2% от ПС на обекта + 15,00 лв.
– от 1 000 001 лв. до 10 000 000 – 2000 лв.+ 0,05% от горницата на ПС над 1 млн.лв + 15,00 лв.
– над 10 000 000 – 6500 лв.+ 0,025% от горницата на ПС над 10 млн.лв + 15,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Разрешаване изработването на план – извадка от Подробен устройствен план

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 133, ал. 1
Необходими документи: Заявление по образец

– Документ за собственост или учредено право на строеж

– Подробен устройствен план

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата:
Обикновена – 14 дни
Бърза – 3 дни

Цена на услугата: 10.00 лв. + 5 лв. за всеки следващ имот

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Справки / писмени и устни/ от кадастралната карта и кадастралните регистри

Необходими документи: – Заявление в свободен текст
– Документ за собственост
Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 3 дни

Цена на услугата: безплатно

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

На основание: Наредба № 1 на министъра на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътищата от 17.01.2001 г. – чл. 14; чл. 16
Необходими документи: – Заявление в свободен текст

– Стопанинът на пътя внася инвестиционен проект във фаза „Предварителен проект“ за разглеждане, съгласуване и приемане от общинския експертен съвет по устройство на територията

– Стопанинът на пътя внася инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за разглеждане, съгласуване и приемане (за местни пътища)

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30 дни
Цена на услугата: 30.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове
УСЛУГА:

Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидените мероприятия по благоустрояване с оглед на функционално предназначение и правилната им експлоатация

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 68
Необходими документи: Заявление по образец

– Инвестиционен проект

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 30 дни

– до 1 000 000 лв.
Цена на услугата: 30% от /0,2 % от ПС на обекта/+15.00 лв.
-от 1 000 001 до 10 000 000 лв.
Цена на услугата: 30% /2 000лв.+0,05% от горницата на ПС над 1 млн.лв./ + 15.00 лв.
-над 10 000 000 лв.
Цена на услугата: 30% /6500 лв.+0,025% от горницата ПС над 10 млн.лв./ + 15.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

На основание: Закон за устройство на територията – чл. 141, ал. 1
Необходими документи: Заявление по образец

– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо

– Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.

– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ

– Необходими по Закон съгласувателни писма

– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт

– Разрешение за ползване на обект или Протокол обр.16 при преустройство на съществуваща сграда или на част от нея

– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост

– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 и тридесет дни

Цена на услугата:
– до 1 000 000 лв. – 30 % от / 0,2% от ПС на обекта/ + 15,00 лв.
– от 1 000 001 лв. до 10 000 000 – 30 % от /2000 лв.+ 0,05% от горницата на ПС над 1 млн.лв/ + 15,00 лв.
– над 10 000 000 – 30 % от /6500 лв.+ 0,025% от горницата на ПС над 10 млн.лв/ + 15,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец
УСЛУГА:

Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж

Необходими документи: Заявление по образец

– Копие на документите за собственост или учредено право на строеж; Документ удостоверяващ право на преминаване през чужд имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако е приложимо;Договор с нотариална заверка за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура през чужди имоти по реда на чл.193 от ЗУТ ако е приложимо

– Документация за одобряване с виза към нея ако е необходима – 3 екз.

– Оценка на съответствието на проектната документация като Доклад за съответствие от лицензирана фирма или решение на ОЕСУТ

– Необходими по Закон съгласувателни писма

– Положителни становища, необходими за съгласуване на проекта, съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, положително становище за оценка за въздействие на околната среда, когато такава се изисква с нормативен акт

– Разрешение за ползване на обект или Протокол обр.16 при преустройство на съществуваща сграда или на част от нея

– Съгласие с нотариално заверени подписи на етажните собственици по реда и условията на чл.38, ал.3 от ЗУТ при необходимост

– Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура – за нов строеж или удостоверение за присъединен обект от съответните експлоатационни дружества

– Квитанция за платена такса

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 14 и тридесет дни

Цена на услугата:
– до 1 000 000 лв. – 0,2% от ПС на обекта/ + 15,00 лв.
– от 1 000 001 лв. до 10 000 000 – 2000 лв.+ 0,05% от горницата на ПС над 1 млн.лв + 15,00 лв.
– над 10 000 000 – 6500 лв.+ 0,025% от горницата на ПС над 10 млн.лв + 15,00 лв.
– за преустройство и основен ремонт – 0,5% от ПС на обекта +15,00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Стралджа, както следва:

BG 03 CECB97908459442200 Код за вид плащане: 44 80 01
ЦКБ АД, клон Стралджа ул.“Хемус“ №21 BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец