Наредби

 Документ

Дата

Изтегли документа

Наредба 22
С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини (наричан по – нататък“регистъра), редът за вписване и поддържане, както и достъпът до информация в него.

5.12.2016 г.

НАРЕДБА 21
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа

7.9.2016 г.

Наредба 20
Тази наредба урежда опазването на селскостопанското имущество от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания.

27.6.2016 г.

Наредба 23
Настоящата наредба урежда условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, граждани на Община Стралджа.

8.1.2018 г.

Наредба 1
Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Стралджа, както и опазването на общинските имоти.

7.1.2013 г.

Наредба 2
С тази наредба се определя редът за придобиването на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Община Стралджа, и правомощията на кмета на общината, Общинския съвет, кметовете на кметства и кметските наместници съгласно разпоредбите на чл.8, ал.2 от ЗОС.

27.6.2016 г.

Наредба 3
С тази Наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества.

7.1.2013 г.

Наредба 4
С тази наредба се определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Стралджа, издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и на Правилника за прилагането му(ППЗНИ).

26.6.2014 г.

Наредба 5
С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Стралджа.

17.1.2018 г.

Наредба 6
Тази Наредба урежда реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи в общински, държавни и частни терени, за осъществяване на търговски и други обслужващи дейности. С Наредбата се регламентират и вида, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на тези съоръжения и елементи.

2.11.2017 г.

Наредба 7
С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

20.4.2017 г.

Наредба 8
Тази Наредба урежда екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Стралджа с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

26.6.2014 г.

Наредба 9
Наредба 9 урежда отношенията от местно значение, свързани с: 1. Вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите на Община Стралджа. 2. Статут за знамето на Община Стралджа. 3. Статут за удостояване със званието „Почетен гражданин“ на град Стралджа. 4. Статут за морално и материално стимулиране за принос в областта на науката, образованието, изкуството,културата, здравеопазването и други сфери на обществения живот на Община Стралджа. 5. Статут за награждаване на талантливи деца и ученици от Община Стралджа. 6. Статут за организиране и провеждане Деня на град Стралджа – 8 ноември, Денят на неговия покровител Свети Архангел Михаил. 7. Статут за награждаване със Значка на Община “СТРАЛДЖА”.

18.10.2017 г.

Наредба 10
Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд.

7.1.2013 г.

Наредба 11
С тази Наредба се определят условията и реда, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на община Стралджа.

7.1.2013 г.

Наредба 12
С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Стралджа

20.10.2016 г.

Наредба 13
Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Стралджа.

7.1.2013 г.

Наредба 14
С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Стралджа

7.1.2013 г.

Наредба 15
С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на Зелената система на Община Стралджа

7.1.2013 г.

Наредба 16
Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност / наричано по-долу обществено обсъждане/ на проекти, за финансирането на които предстои община Стралджа да поеми дългосрочен дълг.

7.1.2013 г.

Наредба 17
Наредбата урежда специфичните правила свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на Община Стралджа.

20.10.2016 г.

Наредба 18
С наредбата се уреждат условията и реда за стопанисване, управление, възпроизводство, ползване и опазване на общинските горски територии.

7.1.2013 г.

Наредба 19
Наредба № 19 определя таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд.

3.4.2014 г.