Административни съобщения

Дата: [20.01.2020] 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Приложения:
заявление-медиатор.docx
обява медиатор.docx
Указания за подбор.pdf

Дата: [16.01.2020] 

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Стралджа и мотиви

Приложения:
правилник помощи 2019-2023.docxf
motivi.docx

Дата: [16.01.2020] 

Покана за публично обсъждане на Бюджет 2020

Приложения:
Покана.pdf

Дата: [13.01.2020] 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС_27_01_2020.doc

Дата: 11.12.2019 

О Б Я В А

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Община Стралджа реализира проект BG05M9OP001-2.040-0099-C01, „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ NoBG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приложения:
декларация лични данни.docx
Заявление здр. работник.docx
О Б Я В А подбор.docx

Дата: 10.12.2019 ➪ Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 828/29.11.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток” до п/ст „Бургас” в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, общ.Стралджа.

С настоящото съобщение и на основание чл. 61 от АПК публикувам Заповед № З – 828/29.11.2018г. и протокол 19.11.2018г. на комисията назначена със Заповед № З-798/15.11.2018г. на Кмета на община Стралджа.

Приложения:
съобщение за обезщетение 2.pdf

Дата: 10.12.2019 ➪ Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 249/20.04.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток” до п/ст „Бургас” в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Недялско, с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, общ.Стралджа.

С настоящото съобщение и на основание чл. 61 от АПК публикувам Заповед № З – 249/20.04.2018г., протокол №1/12.03.2018г. и протокол №2/17.04.2018г. на комисията назначена със Заповед № З-134/08.03.2018г. на Кмета на община Стралджа.

Приложения:
съобщение за обезщетение.pdf

Дата: 9.12.2019 ➪ Съобщение

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2020г. и с очаквания увеличен прием на заявления , ОДМВР-Ямбол предприема редица действия с цел предотвратяване образуването на опашки и намаляването на напрежение при административно обслужване на граждани.

Прилагаме редица облекчения, за които моля, да информирате служителите на община Стралджа и кметствата:

1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.

2.Гражданите с постоянен адрес на територията на Област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол:

-гише „БДС“ в Районно управление Елхово:

-гише „БДС“ в Районно управление Стралджа:

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес : e-uslugi.mvr.bg .

4. Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване. За повече информация и допълнителни уточнения служителите на Община Стралджа и кметствата могат да се обръщат към началник сектор „Български документи за самоличност“ Нели Василева, тел. 046-680355, като и към служителя на гише „БДС“ в РУ – Стралджа.

Дата: 6.12.2019 

Покана за избор на оценители за земеделски земи, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи за изготвяне на пазарни оценки .

Приложения:
Покана.pdf

Дата: 5.12.2019 

Списък на класиран кандидат за стипендия

Приложения:
Списък.pdf

Дата: 5.12.2019 

Заповед за определяне на длъжностни лица, които да участват в състава на Експертно–консултативна комисия, която да разгледа постъпилите заявления за отпускане на стипендия по Наредба №23 на Общински съвет, гр.Стралджа.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: 25.11.2019 ➪ Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед З-812/21.11.2019г. на кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землището на с.Войника, засегнати от строително монтажни работи на обект:Нова ВЛ 400kV от п/ст“Марица изток“ до п/ст „Бургас“.

С настоящото съобщение и на основание чл.61 от АПК, публикувам Заповед З-812/16.10.2019г. и протокол от 21.11.2019г. на комисия назначена с заповед З-728/16.10.2019г. на кмета на община Стралджа.

Протокола на комисията може да бъде обжалван в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.

Приложения:
Zapoved i protokol.pdf

Дата: 19.11.2019 ➪ СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail :straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

Приложения:
Proekt Naredba 12-за сесия 12.2019г..pdf
Мотиви..pdf

Дата: 18.11.2019 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail :straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

Публикувано на 18.11.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение на Правилник за организаацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Приложения:
Мотиви-11.11.docx
правилник м. 2019-2023 г..doc

Дата: 13.11.2019 

Съобщавам Ви, че със Заповед № З-787/11.11.2019г. на кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землищата на…

Приложения:
Съобщение.pdf
Заповед.pdf
Протокол.pdf

Дата: 7.11.2019 

ДОКУМЕНТИ

за избор на гинеколог в услугитe „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

АТАНАС КИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Приложения:
документи.rar

Дата: 7.11.2019 ➪ Съобщение

Относно: Съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от ЗВ за обект: Язовир ПИ № 000276 по КВС на с.Поляна, Община Стралджа за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект №4/13.07.2016 г.

Приложения:
saobshtenie.doc

Дата: 5.11.2019 

ОТНОСНО: свикване на първо заседание но новоизбрания Общински съвет – Стралджа

Приложения:
Уведомително писмо.pdf

Дата: 4.11.2019 ➪ Заповед

Заповед на областен управител за свикване на първо заседание на ОбС – Стралджа.

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата: 31.10.2019 

ПОКАНА

Община Стралджа, с адрес гр.Стралджа, ул. „Хемус” № 12 представлявана от Иван Иванов – Вр. И. Д. кмет на община Стралджа, Ви кани да представите оферта съдържаща ценово предложение за изпълнение на дейностите по Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“, Договор № BG05M9OP001-2.066-0001-С01 финансиран от ОП РЧР 2014-2020г. чрез ВОМР.

1. Предмет на услугата:

· Изготвяне на Методология за предоставяне на социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

· Оценка на потребностите на лицата от целевите групи;

· Обучителни дейности за повишаване компетенциите на персонала;

· Консултиране на преките доставчици на социални услуги, потребители и близки и супервизиране на случай от практиката;

· Психологическа и мотивационна подкрепа на потребителите на социални услуги.

2. Срок на получаване на офертата: 17.00 часа на 25.11.2019г.

3. Срок на валидност на офертата- 60 дни

4. Ценово предложение

Дата: 30.10.2019 

Решение №211 от 04.10.2019г. на Административен съд

Приложения:
РЕШЕНИЕ-211-04-10-2019.pdf

Дата: 21.10.2019 Заповед

Заповед на кмета на общината за вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на община Стралджа.

Приложения:
заповед такса битови отпадъци.pdf

Дата: 17.10.2019 

Проект на План – сметка за дейност „Чистота” за 2020г.

Обществено обсъждане на Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2020г. и
проект на Докладна записка от За Кмета на Община Стралджа с Решение за одобряване
на План – сметката.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК и
чл. 66 ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси в законоустановения срок от 30
дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по
Проекта в общинска администрация Стралджа – отдел „ТСУЕП”, ет. 1, стая 1.

Приложения:
ПСЧ 2020.pdf
докладна.pdf

Дата: 15.10.2019 

Поради технологично изпълнение на запечатване на фуги с битум да бъде затворен за движение път JAM 2057 от км. 0+000 /пътно кръстовище с III-707/ до км 4+600/ пътно кръстовище за кариера Иречеково/.

Обособяват се два обходни маршрута:…..

Приложения:
заповед път Иречеково.docx

Дата: 27.09.2019 Заповед

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 24.09.2019 

Списък на класираните кандидати за стипендия

Приложения:
Списък.pdf

Дата: 27.08.2019 

ПРОЦЕДУРА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга „ Патронажна грижа” във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-2.040-0099, „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приложения:
Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати.pdf

Дата: 20.08.2019 

Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд.

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: 9.08.2019 ➪ Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИТЕ СТОПАНИ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ЗЕМЛИЩАТА НА ЗИМНИЦА, АТОЛОВО И СТРАЛДЖА

Уведомяваме Ви, че ЖП секция Бургас ще извърши третиране с хербецид НАСА 360 СЛ по железопътната линия и прилежащите гари на територията на Община Стралджа по график.

Приложения:
план график.pdf

Дата: 14.08.2019 

О Б Я В Л Е Н И Е

Удължаване срока за прием на документи за кандидати за съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд-Ямбол.

Поради липса на кандидати, временната комисия при Общински съвет Стралджа, избрана с Решение № 638, от Протокол № 45/27.06.2019г., удължава срока за кандидатстване до 30.08.2019г.

Всички необходими документи за кандидатстване са достъпни на официалния сайт на община Стралджа.

Председател на временната комисия: /п/
                                                                      /Янко Добрев/

Дата: 13.08.2019 

Механизъм за лична помощ 

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Ямбол, изнесено работно място- гр. Стралджа може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението – декларация (по образец) се подава в  Община Стралджа, ул. „Хемус“ № 12, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка). 

АСИСТЕНТИ

 

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Стралджа заявление по образец към което прилага:

  1. Документ за самоличност (за справка);
  2. Автобиография;
  3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
  4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец);
  5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявлението (по образец) се подава в Община Стралджа, ул. „Хемус“ № 12, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от 01 септември 2019 г. За целта желаещите да бъдат включени от тази дата и не са подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, изнесено работно място- гр. Стралджа е необходимо да го направят своевременно!

Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата.

За допълнителна информация и въпроси тел.:04761/69-14.

Образци на заявленията може да получите от да изтеглите от официалния  сайта на Община Стралджа, раздел „Административни съобщения“.

Приложения:
deklaracia-l. danni.docx
deklaracia_asistent_td(1).docx
deklaracia_asistent_zzdn(1).docx
prilojenie-1-zayavlenie_potrebitel.docx
prilojenie-4-zayavlenie_asistent.docx

Дата: 12.08.2019 

Решение №161/08.07.2019г. на Административен съд Ямбол

Приложения:
РЕШЕНИЕ ЯАС.pdf

Дата: 9.08.2019 ➪ Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИТЕ СТОПАНИ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ЗЕМЛИЩАТА НА ЗИМНИЦА, АТОЛОВО И СТРАЛДЖА

Уведомяваме Ви, че ЖП секция Бургас ще извърши третиране с хербецид НАСА 360 СЛ по железопътната линия и прилежащите гари на територията на Община Стралджа по график.

Приложения:
план график.pdf

Дата: 1.08.2019 ➪ Съобщение

Приключи работата на комисията, назначена във връзка с подбора на участници от целевата група по проект: “Петдесет години гр.Стралджа – съхраняване на традициите за настоящите и бъдещи поколения”

Списъци с одобрените участници от целевата група по мероприятия са налични в центровете за социални услуги – ЦСРИ и ЦОП гр.Стралджа.

Дата: 31.07.2019 

       ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

 

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 20.08.2019 г. от 14.00 часа в гр. Стралджа, ул. Хемус № 12 – заседателна зала на Общински съвет,  при следния

                                                               ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“;
  2. Други

            При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

           Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

Председател на УС на МИГ – Стралджа 2016г.: …………П……………

                                                                                         /Николай Николов/

Дата: 31.07.2019 

Заповед на Кмета на Община Стралджа във връзка със зачестилите пожари при изгаряне на отпадъци и предвид пожароопасната обстановка на територията на община Стралджа

Приложения:
Заповед № З-538 от 31.07.2019г. на Кмета на Община Стралджа.pdf

Дата: 29.07.2019 

Обява за обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 69660.105.618 по КККР на гр. Стралджа, община Стралджа” с възложител Община Стралджа.

Приложения:
обява компостиране.docx

Дата: 29.07.2019 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

Приложения:
zapoved tyrg_Charda-dv.mqsto.docx

Дата: 25.07.2019 ➪ Съобщение

ОБЩИНА СТРАЛДЖА обявява Процедура за информиране, набиране и подбор на потребители на услуга „ Патронажна грижа” по проект № BG05M9OP001-2.040-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приложения:
потребители.rar

Дата: 25.07.2019 ➪ Съобщение

ОБЩИНА СТРАЛДЖА обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга „ Патронажна грижа” чрез провеждане на конкурс във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-2.040-0099, „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приложения:
персонал.rar

Дата: 24.07.2019 ➪ Съобщение

Съобщение във връзка с прилагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете

Приложения:
съобщение.pdf

Дата: 23.07.2019 ➪ СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ
ЗА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТ: „ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ГР.СТРАЛДЖА- СЪХРАНЯВАНЕ
НА ТРАДИЦИИТЕ ЗА НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИ ПОКОЛЕНИЯ“

Приложения:
Процедура подбор.pdf
Образци към Процедура.doc

Дата: 19.07.2019 ➪ Обезщетение щети СМР

Съобщение за заповед З-501/18.07.2019г. на Кмета на община Стралджа и Протокол от 12.07.2019г. за определени обезщетения в полза на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землището на с.Джинот и с.Воденичане, общ.Стралджа засегнати от СМРна обект“Реконструкция на ВЛ“Камчия“ 220кV

Приложения:
Заповед №З-501 от 18.07.19г..pdf
Протокол.pdf
Съобщение.pdf

Дата: 19.07.2019 

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение.

Приложения:
обява ,,АЛИАНС АГРИКОЛ- АЛАГ“ООД.docx

Дата: 18.07.2019 ➪ Обяви

Прием на военна служба

Приложения:
обяви.pdf

Дата: 18.07.2019 ➪ Уведомление

Обява за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 69660.105.618 по КККР на гр. Стралджа, община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 1.07.2019 ➪ Решение

Приложения:
Reshenie №127 06.06.2019.pdf

Дата: 25.06.2019 

О Б Я В Л Е Н И Е


за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” в ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ с.Зимница

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ плод и мляко- ЗИМНИЦА.docx
Предложение-за-учил.-схеми-1.pdf
Предложение-уч.мляко-и-уч.плод-1.doc

Дата: 20.06.2019 

Затваряне на път JAM 2057

Приложения:
Zapoved Irechekovo.pdf

Дата: 19.06.2019 

До собствениците и наематели на поземлени имоти в землищата на селата Саранско, Тамарино, Войника, Люлин, Първенец, Недялско и Богорово

Приложения:
Съобщение.pdf
заповед.pdf

Дата: 18.06.2019 О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ ДГ Здравец 666-1(3).doc
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДГ Здравец(2).doc
Предложение-уч.мляко-и-уч.плод-666-1(2).doc

Дата: 14.06.2019 

Протокол за извършена проверка

Приложения:
протокол.pdf

Дата: 12.06.2019 

Решение № 102 от 15.05.2019г.

Приложения:
РЕШЕНИЕ-102-15-05-2019 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.pdf

Дата: 7.06.2019 

Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
Документи за подбор на медиатор.rar
Документи за подбор на педагог.rar

Дата: 28.05.2019 ➪ Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане на площадка за третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 69660.105.618 по КККР на гр. Стралджа, община Стралджа“

Приложения:
площадка за третиране на отпадъци Prilozhenie5_1.pdf

Дата: 20.05.2019 

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем, за срок от 10 години следнитя недвижим имот – частна общинска собственост, за развиване на търговска дейност.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: 20.05.2019 

Протокол за разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: 20.05.2019 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
2019Г.
Приложения:
ГОД ПЛАН ДЪРВЕСИНА.doc

Дата: 16.05.2019 ➪ СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail :straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство

Приложения:
Мотиви.docx
Правелник за соц. претприятие.doc

Дата: 16.05.2019 ➪ Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци в ПИ с идентификатор 69660.105.618 по КККР на гр. Стралджа, община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 16.05.2019 

ОБЯВЛЕНИЕ КС Л-Ц

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ КС Л-Ц.pdf

Дата: 15.05.2019 ➪ Съобщение

Относно: Съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за обект: Язовир ПИ № 000268 по КВС на с.Поляна, Община Стралджа

Приложения:
съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от Закона за водите.pdf

Дата: 14.05.2019 

Решение 69 от 9.4.2019г. на АС Ямбол

Приложения:
Решение 69 от 9.4.2019г. на АС Ямбол.pdf

Дата: 7.05.2019 ➪ Заповед търг

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем

на имот публична общинска собственост находящ в с.Атолово

Приложения:
Zapoved_Atolovo_naem.docx

Дата: 25.04.2019 

За разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа

Приложения:
протокол.pdf

Дата: 19.04.2019 ➪ Решение

Решение № 60 от 26.03.2019г

Приложения:
решение № 60 от 26.03.2019г..pdf

Дата: 18.04.2019 ➪ Обява

Обява за откриване процедура за учредяване на санитарно охранителна зона /СОЗ/ около каптиран извор „Олу бунар”, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с.Леярово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, изграден в ПИ с идентификатор 43615.300.203, площ 2 666 кв.м. в местност „Карабунар”, землището на с.Леярово, община Стралджа, област Ямбол.

Приложения:
обява.docx

Дата: 15.04.2019 ➪ Обява

Обява за кандидатстване за военна служба

Приложения:
Obqva.pdf

Дата: 2.04.2019 

„ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, КАСАЕЩО УПИ № І-1923, КВ.119 С ОТРЕЖДАНЕ „ЗА СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС“ ПО ПЛАНА НА ГР.СТРАЛДЖА“

Приложения:
СЪОБЩЕНИЕ.pdf

Дата: 26.03.2019 ➪ Уведомление за инвестиционно предложение:

„Изграждане на вятърен генератор“ в имот № 69660.220.38, местност „Големия герен“, землище на гр.Стралджа.

Приложения:
УИП ветрогенератор.pdf

Дата: 26.03.2019 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Приложения:
Съобщение.pdf

Дата: 25.03.2019 ➪ Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в Община Стралджа”

Приложения:
УИП Спортна инфраструктура.pdf

Дата: 25.03.2019 Уведомление за инвестиционно предложение

„Ремонт на общински сгради в Община Стралджа, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”

Приложения:
УИП Ремонт на общ.сгради.pdf

Дата: 13.03.2019 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към НАРЕДБА № 2
ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение на Приложение №1:

– т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя – ниви в лв./дка, за година, към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

МОТИВИ:

Към проекта за изменение на Приложение №1:

– т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя – ниви в лв./дка, за година, към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост.

В проекта за изменение на Приложение №1 – т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя – ниви в лв./дка. за година, се предлага регламентиране на Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя съгласно Закон за общинската собственост.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

Изменението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем на общинска земеделска земя.

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената наредба:

Прилагането на новите изменения на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за изменение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:
Приложение№1ПроектДопълнениеНаредба2.doc

Дата: 13.03.2019 Заповед търг

Публикуване на заповед за провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години недвижими имоти – частна общинска собственост, за отглеждане на селскостопанска продукция в с.Воденичане.

Приложения:
Заповед дворни места Воденичане-2019.doc

Дата: 12.03.2019 

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА ДЕВИЗ НА ГРАД СТРАЛДЖА

Приложения:
deviz2.doc
образец-1.doc
образец-2.docx
образец-3.docx

Дата: 11.03.2019 Уведомление за инвестиционно предложение

„Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на Община Стралджа“

Приложения:
уведомление Стралджа.pdf

Дата: 11.03.2019 Уведомление за инвестиционно предложение

„Рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Стралджа, Община Стралджа“

Приложения:
уведомление населени места.pdf

Дата: 25.02.2019 Покана

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
– СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС_12_03_2019.doc

Дата: 19.02.2019 Информация

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016г за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез оповестяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) 1024/2012г.

Приложения:
Informaciq.pdf

Дата: 19.02.2019 Годишен план

Годишен план за паша на община Стралджа за стопанската 2019-2020 година

Приложения:
годишен план.pdf

Дата: 19.02.2019 Списък

Списък на общински мери и пасища за стопанската 2019,2020г. за общо и индивидуално ползване

Приложения:
списък.pdf

Дата: 14.02.2019 Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за промяна на Наредба № 5 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за промяна на Наредба № 5 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги.

МОТИВИ:

            Към проекта за промяна на Наредба № 5 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги

1.Причини, налагащи промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Причините и обосновката за конкретната необходимост от промяна  на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стралджа са във връзка с Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет. С приемане на мерките за трансформация на модела на административно обслужване част от  административни услуги от Административния регистър се заличават, а други се вписват като нови.В Приложение № 3 на Решение № 704 се предлагат мерки за заличаване  от Регистъра на определени, съществуващи в момента адмиинстративни услуги.

–  Необходимост от актуализиране на цените за ползването на туристическите обекти собственост на Община Стралджа.

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Уеднаквяване на видовете услуги с действащата нормативна уредба.

– Синхронизиране на цените за ползване на хижа „Люляк” и на информационно- посетителски център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника с оглед предоставената услуга.

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 – Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 – Гарантиране на необходимата издръжка на новите общински обекти.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма и със Закона за местните данъци и такси  , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.     

АТАНАС КИРОВ/П/
Кмет на община Стралджа

Приложения:
Proekt Naredba 5- 14.02.2019г..docx

Дата: 25.01.2019 О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на 
автоматизирана напоителна система за напояване, хидромелиоративни мероприятия /противоерозионни дейности/ включващи изграждане на 
подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на ново 
създадените лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка
землище на с. Недялско, общ. Стралджа, област Ямбол с възложител „ВЕРИТАС-82” ЕООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 25.01.2019г.

Дата: 25.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на автоматизирана напоителна система за напояване, хидромелиоративни мероприятия /противоерозионни дейности/ включващи изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на ново създадените лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка, землището на с. Недялско, общ. Стралджа, област Ямбол“

Приложения:
RIEW-StZ_scan_document_(01-25-19!13.01.58).PDF

Дата: 25.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Преструктуриране и конверсия на лозя в землището на с. Недялско“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 22.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Основен ремонт на съществуваща сграда, с конструктивни изменения и пристрояване за склад инвентар в УПИ ІV-310, кв. 38, с. Лозенец“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 15.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Конверсия и преструктуриране и изграждане на система за капково напояване в лозов масив № 090004” в землището на с.Недялско, общ.Стралджа, област Ямбол

Приложения:
Уведомление за инвестиционно предложение.pdf

Дата: 10.01.2019 Проект Годишна програма

Проект на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г.

Приложения:
Год. програма 2019.doc

Дата: 8.01.2019 Обявление

Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за пътна връзка между път III-707 и АМ“Тракия“

Приложения:
Obqvlenie2.pdf

Дата: 8.01.2019 Обявление

Допускане на ПУП-ПРЗ в землището на с.Воденичане, общ.Стралджа

Приложения:
Obqvlenie1.pdf

Дата: 8.01.2019 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, представляващ поземлен имот № 000014 по КВС на с.Люлин, идентичен с имот № 44666.0.14 по КК на с.Люлин, общ.Стралджа

Приложения:
съобщение.pdf

Дата: 7.01.2019 Покана

Покана за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2019.

Приложения:
покана бюджет 2019.pdf

Дата: 4.01.2019 Съобщение

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.), да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване. Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде публикувано след определяне на такса за вписване в  Тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец. Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления“, http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.