Административни съобщения

Дата: 19.04.2019 ➪ Решение

Решение № 60 от 26.03.2019г

Приложения:
решение № 60 от 26.03.2019г..pdf

Дата: 18.04.2019 ➪ Обява

Обява за откриване процедура за учредяване на санитарно охранителна зона /СОЗ/ около каптиран извор „Олу бунар”, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с.Леярово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, изграден в ПИ с идентификатор 43615.300.203, площ 2 666 кв.м. в местност „Карабунар”, землището на с.Леярово, община Стралджа, област Ямбол.

Приложения:
обява.docx

Дата: 15.04.2019 ➪ Обява

Обява за кандидатстване за военна служба

Приложения:
Obqva.pdf

Дата: 2.04.2019 

„ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, КАСАЕЩО УПИ № І-1923, КВ.119 С ОТРЕЖДАНЕ „ЗА СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС“ ПО ПЛАНА НА ГР.СТРАЛДЖА“

Приложения:
СЪОБЩЕНИЕ.pdf

Дата: 26.03.2019 ➪ Уведомление за инвестиционно предложение:

„Изграждане на вятърен генератор“ в имот № 69660.220.38, местност „Големия герен“, землище на гр.Стралджа.

Приложения:
УИП ветрогенератор.pdf

Дата: 26.03.2019 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Приложения:
Съобщение.pdf

Дата: 25.03.2019 ➪ Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в Община Стралджа”

Приложения:
УИП Спортна инфраструктура.pdf

Дата: 25.03.2019 Уведомление за инвестиционно предложение

„Ремонт на общински сгради в Община Стралджа, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”

Приложения:
УИП Ремонт на общ.сгради.pdf

Дата: 13.03.2019 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към НАРЕДБА № 2
ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение на Приложение №1:

– т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя – ниви в лв./дка, за година, към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

МОТИВИ:

Към проекта за изменение на Приложение №1:

– т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя – ниви в лв./дка, за година, към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост.

В проекта за изменение на Приложение №1 – т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя – ниви в лв./дка. за година, се предлага регламентиране на Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя съгласно Закон за общинската собственост.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

Изменението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем на общинска земеделска земя.

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената наредба:

Прилагането на новите изменения на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за изменение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:
Приложение№1ПроектДопълнениеНаредба2.doc

Дата: 13.03.2019 Заповед търг

Публикуване на заповед за провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години недвижими имоти – частна общинска собственост, за отглеждане на селскостопанска продукция в с.Воденичане.

Приложения:
Заповед дворни места Воденичане-2019.doc

Дата: 12.03.2019 

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА ДЕВИЗ НА ГРАД СТРАЛДЖА

Приложения:
deviz2.doc
образец-1.doc
образец-2.docx
образец-3.docx

Дата: 11.03.2019 Уведомление за инвестиционно предложение

„Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на Община Стралджа“

Приложения:
уведомление Стралджа.pdf

Дата: 11.03.2019 Уведомление за инвестиционно предложение

„Рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Стралджа, Община Стралджа“

Приложения:
уведомление населени места.pdf

Дата: 25.02.2019 Покана

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
– СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС_12_03_2019.doc

Дата: 19.02.2019 Информация

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016г за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез оповестяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) 1024/2012г.

Приложения:
Informaciq.pdf

Дата: 19.02.2019 Годишен план

Годишен план за паша на община Стралджа за стопанската 2019-2020 година

Приложения:
годишен план.pdf

Дата: 19.02.2019 Списък

Списък на общински мери и пасища за стопанската 2019,2020г. за общо и индивидуално ползване

Приложения:
списък.pdf

Дата: 14.02.2019 Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за промяна на Наредба № 5 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за промяна на Наредба № 5 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги.

МОТИВИ:

            Към проекта за промяна на Наредба № 5 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги

1.Причини, налагащи промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Причините и обосновката за конкретната необходимост от промяна  на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стралджа са във връзка с Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет. С приемане на мерките за трансформация на модела на административно обслужване част от  административни услуги от Административния регистър се заличават, а други се вписват като нови.В Приложение № 3 на Решение № 704 се предлагат мерки за заличаване  от Регистъра на определени, съществуващи в момента адмиинстративни услуги.

–  Необходимост от актуализиране на цените за ползването на туристическите обекти собственост на Община Стралджа.

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Уеднаквяване на видовете услуги с действащата нормативна уредба.

– Синхронизиране на цените за ползване на хижа „Люляк” и на информационно- посетителски център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника с оглед предоставената услуга.

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 – Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 – Гарантиране на необходимата издръжка на новите общински обекти.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма и със Закона за местните данъци и такси  , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.     

АТАНАС КИРОВ/П/
Кмет на община Стралджа

Приложения:
Proekt Naredba 5- 14.02.2019г..docx

Дата: 25.01.2019 О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на 
автоматизирана напоителна система за напояване, хидромелиоративни мероприятия /противоерозионни дейности/ включващи изграждане на 
подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на ново 
създадените лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка
землище на с. Недялско, общ. Стралджа, област Ямбол с възложител „ВЕРИТАС-82” ЕООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 25.01.2019г.

Дата: 25.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на автоматизирана напоителна система за напояване, хидромелиоративни мероприятия /противоерозионни дейности/ включващи изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на ново създадените лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка, землището на с. Недялско, общ. Стралджа, област Ямбол“

Приложения:
RIEW-StZ_scan_document_(01-25-19!13.01.58).PDF

Дата: 25.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Преструктуриране и конверсия на лозя в землището на с. Недялско“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 22.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Основен ремонт на съществуваща сграда, с конструктивни изменения и пристрояване за склад инвентар в УПИ ІV-310, кв. 38, с. Лозенец“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 15.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Конверсия и преструктуриране и изграждане на система за капково напояване в лозов масив № 090004” в землището на с.Недялско, общ.Стралджа, област Ямбол

Приложения:
Уведомление за инвестиционно предложение.pdf

Дата: 10.01.2019 Проект Годишна програма

Проект на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г.

Приложения:
Год. програма 2019.doc

Дата: 8.01.2019 Обявление

Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за пътна връзка между път III-707 и АМ“Тракия“

Приложения:
Obqvlenie2.pdf

Дата: 8.01.2019 Обявление

Допускане на ПУП-ПРЗ в землището на с.Воденичане, общ.Стралджа

Приложения:
Obqvlenie1.pdf

Дата: 8.01.2019 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, представляващ поземлен имот № 000014 по КВС на с.Люлин, идентичен с имот № 44666.0.14 по КК на с.Люлин, общ.Стралджа

Приложения:
съобщение.pdf

Дата: 7.01.2019 Покана

Покана за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2019.

Приложения:
покана бюджет 2019.pdf

Дата: 4.01.2019 Съобщение

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.), да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване. Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде публикувано след определяне на такса за вписване в  Тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец. Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления“, http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

Дата: 20.12.2018 Покана

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС_07_01_2019.pdf

Дата: 12.12.2018 Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане на пътен възел на АМ „Тракия“ и прилежащ терен в землището на с. Воденичане, Община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 11.12.2018 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа
на адрес:
гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail :straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Приложения:
Proekt Naredba 12- 11.12.2018г..docx
Saobchtenie Naredba 12- 11.12.2018г..docx

Дата: 10.12.2018 

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 828/29.11.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от „п/ст Марица-изток” до п/ст „Бургас”, в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, община Стралджа.

Приложения:
Съобщение, Заповед, Протокол и Регистър – Веско.pdf

Дата: 6.12.2018 Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед З-827/29.11.2018г. на Кмета на община Стралджа е одобрен ПУП- ПРЗ за УПИ № III-262, 393 в квартал 45 по плана с.Лозенец.

Приложения:
Съобщение.pdf
ПУП.pdf

Дата: 6.12.2018 Уведомление за инвестиционно предложение

Изграждане на спортна площадка за футбол в с. Лозенец, община Стралджа

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 3.12.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство на метални конструкции за мебели“, с. Зимница

Приложения:
цех за производство на метални конструкции за мебели.pdf

Дата: 27.11.2018 Заповед за търг

Публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на следните недвижими имоти-частна общинска собственост – Дворно място – с.Войника и Помещение за млекосъбирателен пункт – с.Александрово

Приложения:
заповед търг-дв. места и млек. пункт.docx

Дата: 22.11.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на футболно игрище в с. Лозенец, община Стралджа

Приложения:
стадион Лозенец Prilozhenie5_1.docx

Дата: 22.11.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство и основен ремонт на съществуваща сграда във винарна със зала за дегустация и магазин, с. Лозенец“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 20.11.2018 


ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.

/изготвя се на основание чл.8, ал.9 от ЗОС/

Приложения:
Год. програма 2018г.doc

Дата: 9.11.2018 СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № З-679/ 01.10.2018 г. на кмета на община Стралджа – г-н Атанас Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Стралджа за 2019 г.

Уведомяваме, че всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложения на следните места:

– “Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация

– Кметствата по населени места

Предложенията могат да бъдат подадени и на електронна поща с адрес: straldjainf@yahoo.com

Срокът за представяне на предложенията е до 30.11.2018 г.

Дата: 9.11.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: Промяна на дейностите по опазване на горските територии от пожари на територията на ТП „ДГС Тунджа”, гр. Ямбол , обл. Ямбол в частта „Дейности в територии, собственост на Община Стралджа“

Приложения:
8.3. горски мерки Prilozhenie5_1 МОСВ.docx

Дата: 6.11.2018 Проект на План – сметка за дейност

Обществено обсъждане на Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2019г. и проект на Докладна записка от Кмета на Община Стралджа с Решение за одобряване на План – сметката.
Съгласно чл.69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по Проекта в общинска администрация Стралджа – отдел „ТСУИЕ”, ет. 1, стая 1.

Приложения:
План сметка Чистота.pdf
докладна.pdf

Дата: 5.11.2018 Обява

Обява уведомление за инвестиционно предложение

Приложения:
обява уведомление за инвестиционно предложение.pdf

Дата: 2.11.2018 Заповед за търг

Заповед за публичен явен търг за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в с.Атолово

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата: 1.11.2018 Прием на документи

Стартира третият прием на документите на кандидат – потребителите и кандидат – доставчиците по Споразумение № ФС 01 – 0355 от 22.12.2017г. между Агенцията за социално подпомагане и община Стралджа за осигуряване на социални услуги в домашна среда:

1.Приемане на документи: 01.11. – 10.11.2018г. в община Стралджа

2.Оценяване на кандидат потребителите и кандидат доставчиците: 11.11. – 20.11.2018г.

Потребителите ще бъдат оценяване от фирмата изготвила методологията за доставка на услугите по проекта.

Доставчиците ще бъдат оценяване от комисия от специалисти на общината назначена от кмета на общината.

3.Класиране на потребителите и доставчиците: 21.11. – 30.11.2018 г.

4.Стартиране на услугите: при освобождаване на часове

5.Документите можете да изтеглите от сайта на проекта и да получите в информационния център на общината.

Приложения:
декл. съгласие.doc
заявлениe.doc

Дата: 31.10.2018 Заповед

Заповед за границите на районите, за които се предоставя услугата „организирано сметосъбиране и сметоизвозване” и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

Приложения:
заповед ТБО.pdf

Дата: 29.10.2018 Решение

Приложения:
Решение 166.pdf

Дата: 26.10.2018 

Да се проведе публичен явен търг за продажба на следното движимо имущество-частна общинска собственост:

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 19.10.2018 Покана

Покана на среща за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг.

Приложения:
Покана дълг.pdf

Дата: 17.10.2018 Съобщение

Приложения:
съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект.pdf

Дата: 09.10.2018 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,

e-mail:straldjainf@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

МОТИВИ:

Към проекта за Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника:

1.Причини, налагащи приемането на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– Основната причина е изтичането на устойчивостта на проекта, съобразно сроковете и условията по договора за финансиране. В тази връзка следва центъра да бъде отворен за платено ползване от граждани.

-Приемане на правила за ползването на центъра и прилежащите съоръжения.

2. Цели, които се поставят с приемане на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– С правилника се определя реда за ползване, задълженията на персонала и на посетителите в центъра.

3. Финансови други средства необходими за приемане на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– Приемането на правилника не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– Регламентиране на дейностите на общинския обект.

– Яснота и приложимост в регулираните с правилника отношения между общината и посетителите.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

-Предлаганият проект на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма, както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ИНФОРМАЦИОННО.docx

Дата: 09.10.2018 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,

e-mail:straldjainf@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

МОТИВИ:

Към проекта за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

1.Причини, налагащи допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Основната причина е приемането в собственост на обект хижа „Люляк” от Туристическо дружество „Кале” с Решение № 357 от протокол №31/30.04.2018г. на ОбС-Стралджа и договор за Дарение № Д-699/26.06.2018г., вписан в Службата по вписвания гр. Ямбол, към Агенцията по вписване- с входящ регистрационен № 4122, том 12, стр.181, между кмета на община Стралджа и председателя на Туристическо дружество „Кале”, гр.Стралджа.

-Приемане на цени за ползването на туристическите обекти собственост на Община Стралджа.

-Отваряне за платено ползване от организирани групи на информационно- посетителски център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника.

2. Цели, които се поставят с допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Актуализиране на Наредбата с цел регламентиране на цените за ползване на хижа „Люляк” и на информационно- посетителски център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника.

3. Финансови други средства необходими за допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Допълнението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Регламентиране на дейностите на нови общински обекти, касаещи финансовата политика на общината и гарантиране на необходимата издръжка на същите.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганото допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПРОЕКТ НАРЕДБА 5- 09.10.2018г..docx

Дата: 09.10.2018 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,

e-mail:straldjainf@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“.

МОТИВИ:

Към проекта за Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“:

1.Причини, налагащи приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ ..

– Основната причина е приемането в собственост на обект хижа „Люляк” от Туристическо дружество „Кале” с Решение № 357 от Протокол № 31/30.04.2018г. на ОбС-Стралджа и договор за дарение № Д-699/26.06.2018г., вписан в службата по вписвания, гр.Ямбол към Агенцията по вписвания – с вх. Рег.№ 4122, том 12, стр.181, между кмета на община Стралджа и председателя на Туристическо дружество „Кале”, гр.Стралджа.

-Приемане на правила за ползването на хижата.

2. Цели, които се поставят с приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ .

– С правилника се определя реда за ползване, задълженията на персонала и на посетителите в хижа „Люляк“ гр. Стралджа и прилежащите към нея помещения.

3. Финансови други средства необходими за приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ .

– Приемането на правилника не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ .

– Регламентиране на дейностите на нови общински обекти.

– Яснота и приложимост в регулираните с правилника отношения между общината и посетителите.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганият проект на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – конституцията на Република България, Закона за туризма и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ХИЖА „ЛЮЛЯК“.docx

Дата: 09.10.2018 

Депозирани ПУП-ПЗ и ПУП-ПП

Приложения:
Syobshtenie.pdf

Дата: 09.10.2018 

Заповед РД-02-15-64/01.10.2018г. от МРРБ за разрешено изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП

Приложения:
Obqvlenie.pdf

Дата: 05.10.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение

Приложения:
8.3. горски мерки Prilozhenie5_1.docx

Дата: 05.10.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „ВИНАРНА ЗАПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ ВИНА С ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ 20 000 КГ ГРОЗДЕ/12 000 Л ВИНО/”

Приложения:
Uvedomlenie za IP.pdf

Дата: 03.10.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване на максималния капацитет на съхранение на Клетка №1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа“

Приложения:
Uvedomlenie IP – Landfill_Yambol -20.09.2018.docx

Дата: 02.10.2018 

Откриване на процедура за съставяне на Бюджет 2019 на община Стралджа

Приложения:
З-д бюджетна процедура 2019г.pdf

Дата: 01.10.2018 

ДОКУМЕНТИ

за избор на хигиенист в услугата „ Управление и функциониране на услугите – Услуги с малък капацитет” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
хигиенист.rar

Дата: 01.10.2018 

ДОКУМЕНТИ

за избор на педиатър, медицинска сестра, стоматолог и медиатор в услугата „ Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
документи за подбор медиатор.rar
документи за подбор медицинска сестра.rar
документи за подбор педиатър.rar
документи за подбор стоматолог.rar

Дата: 01.10.2018 

ДОКУМЕНТИ

за избор на педиатър, гинеколог, медицинска сестра, акушерка, юрист в услугите „Психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
документи за подбор акушерка.rar
документи за подбор гинеколог.rar
документи за подбор медицинска сестра.rar
документи за подбор педиатър.rar
документи за подбор юрист.rar

Дата: 27.09.2018 Обявление

Обявление ПУП – ПП

Приложения:
Обявление.pdf

Дата: 13.09.2018 

Обявявам заповед и класиране на кандидати за стипендии

Приложения:
Zapoved Straldja stipendii.pdf
Spisuk klasirane.pdf

Дата: 12.09.2018 

Община Стралджа обявява открит конкурс за предоставяне на услугата : сеч, извоз, сортиране, рампиране на маркирана дървесина до временен склад в общински горски територии от обект 1804 обявен със Заповед №З-634/11.09.2018г. на кмета на Община Стралджа. Документация за участие се изтегля електронно както следва:

Приложения:
ОБЕКТ-1804.rar

Дата: 3.09.2018 ПОКАНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС – 18_09_18.docx

Дата: 24.08.2018 

Изх.№ ТСУИЕ-1451/23.08.2018г.
ДО
СОБСТВЕНИЦИ И НАЕМАТЕЛИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ДЖИНОТ, ВОДЕНИЧАНЕ, ПАЛАУЗОВО,
МАЛЕНОВО И ГРАД СТРАЛДЖА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Ви Съобщаваме, че е издадена Заповед № З-594/22.08.2018г. на Кмета на община Стралджа, с която на основание чл.194, ал.1 от ЗУТ се задължават собствениците и наемателите на поземлени имоти попадащи в обхвата на строителството на обект:

„Ремонт чрез подмяна стълбовете, проводници и мълниезащитно въже / стъпка в стъпка/ на 220 kV“ Камчия“ от п/ст. „ Тец Марица – Изток2“ до подстанция п/ст „ Карнобат“ в участъка от ст.№1 до ст. № 228 на териториите на четири области – Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас със следните етапи:

– Етап №1 – „ Ремонт на ВЛ 220 kV “ Камчия“ от линейния портал на ОРУ в п/ст „ Марица – Изток2“ до ст.№56 с дължина по надлъжен профил 20,094 км.

– Етап №2 – „ Ремонт на ВЛ 220 kV “ Камчия“ от ст.№56 до ст. № 163 с дължина по надлъжен профил 41,523 км.

– Етап №3 – „ Ремонт на ВЛ 220 kV “ Камчия“ от ст.№163 до ст. № 228 с дължина по надлъжен профил 24,255 км., преминаващ през територията на община Стралджа в землищата на селата Джинот, Воденичане, Палаузово, Маленово и гр.Стралджа

да осигурят свободен достъп на възложителя „ Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София за извършване на ремонт чрез подмяна стълбовете, проводници и мълниезащитно въже на горецитирания ел. провод.

Заповедта подлежи на обжалване чрез община Стралджа до Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Приложение: Заповед № З-594/22.08.2018г. на Кмета на община Стралджа.

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 22.08.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на охранителен канал в землището на с.Воденичане, общ.Стралджа”

Приложения:
охранителен канал Prilozhenie5_1.docx

Дата: 21.08.2018 

Община Стралджа обявява открит конкурс за предоставяне на услугата : сеч, извоз, сортиране, рампиране на маркирана дървесина до временен склад в общински горски територии от обект 1803 и 1804 обявени със Заповед №З-583/21.08.2018г. на кмета на Община Стралджа. Документация за участие се изтегля електронно както следва:

Приложения:
OBEKT_1803.zip
OBEKT_1804.rar