Проект: С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа


Дата на публикуване: [ 2.06.2020г..]

През месец май и месец юни 2020г. екипът за предоставяне на услуги по Проекта „С отговорност и грижа за деца от 0 до 7 години от община Стралджа – 2” съгласно проектно предложение № BG05M9OP001-2.004 – 0008 от 17.09.2015г, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ Схема BG05M9OP001-2.004 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ” в услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „ Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещаване на детската градина”, „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”„Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” посетиха уязвимите групи с цел превенциия на заболявания, раздаване на информативни материали, свързани с корона вирус и подготовка за работата в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, която ще се предоставя през месеците юли и август с две групи по 15 деца и ще бъдат назначени педагог и медиатор за осъществяване на дейността.


Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
медиатор.rar
педагог.rar


Децата –потребители на социални услуги от гр. Стралджа на ЦСРИ, ЦОП и по Проект „ С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години в община Стралджа – 2” посрещнаха дългоочакван гост- Баба Марта- предвестник на пролетта.

Под нейно ръководство децата заедно със своите ръководители по отделните услуги изработиха мартеници и картички, които ще бъдат подарени на възрастните потребители от Проект № BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово” и „Домашен социален патронаж”- община Стралджа.

По време на изработването на мартеничките децата пяха, рецитираха и се забавляваха, а накрая бяха изненадани с почерпка за усилията и желанието , с което твориха .

Галерия с снимки: