Общински правилници

Документ

Дата

Изтегли документа

Правилник за дейността На общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, численият състав, управлението му, правата и задълженията на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство по отношение на предоставеното му общинско имущество.

20.02.2018г.

Правилник за организацията и дейноста на ОС
Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на ОбС неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация на община Стралджа, отношенията му с органите на държавната власт, обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на общинския съвет.

18.10.2018г.

Правилник – помощи
Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Стралджа.

20.09.2018г.