Кариери

Дата: 25.02.2019 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Стралджа в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 2020 приоритетна ос 2 « Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», процедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие на социалното предприемачество», между Министерство на труда и социалната политика и Община Стралджа за изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, Община Стралджа-с нови сили напред”

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжност :
Работник озеленяване – код по НКПД: 9214 0015 – 1 бройка.

Приложения:
ОБЯВА СП -1.doc

Дата: 11.02.2019 Протокол

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ИДОС“

Приложения:
препис протокол ИДОС.doc

Дата: 11.02.2019 Протокол

Препис-извлечение от протокол-Списък на допуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ХД“

Приложения:
препис протокол ХД.doc

Дата: 23.01.2019 Обява конкурс

за длъжността: Началник на отдел ,, Икономически дейности и общинска собственост“, Общинска администрация Стралджа.

Приложения:
обява конкурс ИДОС НО1.rtf

Дата: 23.01.2019 Обява конкурс

за длъжността: Началник на отдел ,,Хуманитарни дейности“, Общинска администрация Стралджа.

Приложения:
обява конкурс ХД НО.rtf

Дата: 21.08.2018 

Протокол от проведен конкурс за длъжността Началник на отдел „ТСУЕП“

Приложения:
Протокол от проведен конкурс.pdf

Дата: 7.08.2018 

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „директор“ на ДГ

Приложения:
Списък на допуснатите кандидати.pdf

Дата: 26.07.2018 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Приложения:
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ.pdf

Дата: 9.07.2018 ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността:

Началник на отдел„Териториално – селищно устройство, екология и проекти”,

специализирана администрация в община Стралджа

Приложения:
обява конкурс ТСУИЕ НОВА.rtf

Дата: 2.07.2018 ОБЯВА

Обява конкурс директори на детски градини в община Стралджа

Приложения:
Правила.pdf
обява.doc