Икономически Дейности и Общинска Собственост


УСЛУГА:

Oтдаване под наем на общински нежилищен имот на основание чл.14,ал1. от ЗОС

– Искане свободен текст
Срок: Срок за извършване на услугата:
След решение на Общински съвет за имоти –публична общинска собственост и обявяване на търг от кмета на общината, за имоти-частна общинска собственост-обявяване на търг от кмета на общината.
Прикачени файлове

УСЛУГА:

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Нормативно основание: Закон за туризма – чл. 168, ал. 2
Необходими документи при промяна на лицето извършващо дейност: 1.Заявление.
2. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
3. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;
5. Копия от документи удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
6. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

8. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата, съгласно Тарифа , които се събират по ЗТ.
Необходими документи при промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта:

1. Копие на документа за собственост;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата, съгласно Тарифа , които се събират по ЗТ.

Такса: Цена:150 лв.
Прикачени файлове Заявление

УСЛУГА:

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

Нормативно основание: Закон за туризма – чл. 168, ал. 2
Необходими документи при промяна на лицето извършващо дейност: 1. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
2. Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
3. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;
4. Копия от документи удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
5. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
6. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
7. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата, съгласно Тарифа , които се събират по ЗТ.

Необходими документи при промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта

1. Копие на документа за собственост;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата, съгласно Тарифа , които се събират по ЗТ.

Такса: Цена:150 лв.
Прикачени файлове Заявление

УСЛУГА:

Издаване на заверено копие от документ издаден от Община Стралджа, на основание чл.62, ал.2 от ЗОС

Необходими документи: Заявление по образец/или заявление в свободен текст;
– Удостоверение за наследници (при необходимост)
– Нотариално заверено пълномощно(ако е приложимо)

Такса и срок на изпълнение: Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата: 3,00 лв. за първа страница +0,30 лв. за всяка следваща страница
Цената за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление

УСЛУГА:

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ

Необходими документи: – Заявление по образец
– документ за собственост на имота или договор за наем/аренда
– скица на имота
Такса и срок на изпълнение: Такса : 5 лв.
Прикачени файлове Заявление

УСЛУГА:

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ на основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата

Необходими документи: – Заявление по образец (вписват се и имената на лицето на латиница по лична карта)
– Решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие и оригинал (за сверяване)
– Актуална цветна снимка на кандидата за ползвател (паспортен формат)
Такса и срок на изпълнение: Картата се издава безплатно
Прикачени файлове Заявление по образец

УСЛУГА:

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

На основание на: Закон за горите – чл. 211, ал. 4 Превозният билет удостоверява законното транспортиране на описаната в него дървесина от мястото на натоварване до посоченото място на доставка в срок до 12 часа, считано от момента на издаването му. Той удостоверява и законния произход на описаната в него дървесина.
Необходими документи: – Заявление по образец (вписват се и имената на лицето на латиница по лична карта)
– Решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие и оригинал (за сверяване)
– Актуална цветна снимка на кандидата за ползвател (паспортен формат)

Срок за предоставяне: БЕЗ СРОК
Такса: 0,20 лв. на куб.м, но не по-малко от 5 лв.
Прикачени файлове Заявление по образец

УСЛУГА:

Издаване на разрешително за таксиметров превоз и издаване на холограмни стикери на основание чл.24 ал.1 и ал.2 от Наредба №34 за таксиметровите превози на пътници

Необходими документи и изисквания 1. заявление от превозвача в свободен текст;
2. удостоверение за регистрация;
3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;
4. заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
5. копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил“;
6. удостоверения от съответните компетентни органи, че превозвачът няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; когато превозвачът е със седалище в Република България, липсата на задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, се установява служебно.
Такса и срок: Срок за издаване – двуседмичен
Такса – 50 лв
От които 10 лв.-разрешително и комплект стикери -40 лв.
Прикачени файлове Заявление

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат

Нормативно основание: Чл. 8 и чл. 9 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Необходими документи 1.Подаване на заявление – свободен текст
2.Документ за платена такса
Такса и срок: Срок: до 30 дни
Цена: удостоверение за категория – 100лв.
Прикачени файлове

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Нормативно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4
Необходими за изпълнение на услугата документи: – искане по образец /име, адрес, телефон/;
– документ за собственост;
– скица на имота /издава се служебно/;
– пълномощно /при необходимост/
квитанция за платена такса

Такса и срок: Такса -3 лв.
Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Нормативно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4, във връзка с Граждански процесуален кодекс – чл. 587
Необходими за изпълнение на услугата документи: – искане по образец / име, адрес, телефон и точно описание на имота/
– актуална скица на имота по действащия план /кадастрална карта/
квитанция за платена такса

Такса и срок: Такса: 5 лв.
Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за наличие на жилищно- спестовен влог

Необходими за изпълнение на услугата документи: – Заявление по образец
Такса и срок: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 5.00 лв.
Цената за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост, или за възстановен общински имот

Нормативно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4
Необходими за изпълнение на услугата документи: – искане по образец /име, адрес, телефон/
– документи, доказващи правния интерес на лицето /при наличието на такива/
– квитанция за платена такса

Такса и срок: Такса: 6 лв.

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти (заверяване на молба-декларация)

Нормативно основание: Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4, във връзка с Граждански процесуален кодекс – чл. 587
Необходими за изпълнение на услугата документи: – молба-декларация /представя се от лицето/
– актуална скица на имота по действащия план на населеното място или от кадастралната карта
– копие от документа за собственост на имота /при наличие на такъв/
– удостоверение за наследници /ако се подава от наследници – издава се служебно/
– други документи /при необходимост/
– пълномощно /ако се подава от упълномощено лице/
– квитанция за платена такса

Такса и срок: Такса: 10 лв.

Прикачени файлове

УСЛУГА:

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Правно основание: Правилник за прилагане на Закона за горите – чл. 131
Такса Такса – 1,50 лв. на куб. метър.

Прикачени файлове Заявление.docx
УСЛУГА:

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения на основание чл.128, ал.1 от ЗТ

Необходими документи: Заявление по образец за категоризиране на заведения за хранене и развлечение (ЗХР);

Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

Формуляр по образец за определяне на категорията;

Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл.121, ал.5;

Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;

Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Такса: Такса – съгл. тарифа за таксите, които се събират по ЗТ
Прикачени файлове Формуляр по образец за определяне на категорията
Декларация по образец за регистрация в търговския регистър
Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци
Заявление по образец за категоризиране на заведение за хранене и развлечение (ЗХР)
Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта

УСЛУГА:

Категоризиране на места за настаняване, клас А и клас Б на основание чл.128 от ЗТ

Необходими документи: Заявление по образец;

Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

Формуляр по образец за определяне на категорията;

Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл.121, ал.5;

Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;

Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Прикачени файлове Декларация по образец за регистрация в търговския регистър
Декларация, че лицето не е в ликвидация
Заявление по образец
Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта
Формуляр по образец за определяне на категорията

УСЛУГА:

Потвърждаване или промяна на категория на туристически обект на основание ЗТ

Прикачени файлове Декларация по образец за регистрация в търговския регистър
Декларация, че лицето не е в ликвидация
Заявление

УСЛУГА:

Прекратяване на съсобственост с Община Стралджа

Необходими за изпълнение на услугата документи: – Предложение за прекратяване по образец;
1. Документ за собственост;
2. Скица от Службата по геодезия, картография и кадастър град Ямбол/ Скица от действащ регулационен план издадена от Община Стралджа;
3. Удостоверение за наследници (при необходимост)
4. Други документи( когато са приложими за конкретен имот)

Такса и срок: Срок за извършване на услугата: след решение на Общински съвет.

Цена на услугата: Съгласно пазарна цена одобрена от Общински съвет.

Прикачени файлове Заявление

УСЛУГА:

Придобиване право на собственост при наличие на право на строеж върху общинска земя

Необходими за изпълнение на услугата документи: – Заявление по образец.
1. Нотариален акт, Договор за учредено право на строеж(ако е приложим);
2. Скица от Службата по геодезия, картография и кадастър град Ямбол; Скица от действащ регулационен план издадена от Община Стралджа;
3. Разрешение за строеж.
4. Удостоверение за наследници (при необходимост)
5. Други документи( когато са приложими за конкретен имот)

Такса и срок: Срок за извършване на услугата: след решение на Общински съвет.

Цена на услугата: Съгласно пазарна цена одобрена от Общински съвет.

Прикачени файлове Заявление

УСЛУГА:

Приемане и обработка на документи за изплащане на левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовните влогове, включени в списъци на правоимащите

Прикачени файлове Заявление

УСЛУГА:

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Нормативно основание: Закон за пчеларството – чл. 8
Необходими за изпълнение на услугата документи: 1. Декларация по образец;
2. Данни за собственика на пчелните семейства – име (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (Булстат);
3. Регистрационен номер на пчелина;
4. Адрес на пчелина;
5. Брой на отглежданите пчелни семейства.
6. Място за извършване на услугата (общински център/кметство/км.наместничество): кметства
Такса и срок: Срок за извършване на услугата: 1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: безплатна

Прикачени файлове Декларация

УСЛУГА:

СПРАВКА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

На основание на: Закон за общинската собственост – чл. 8, ал. 2
Необходими документи: 1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно

3. Документ за собственост

Такса и срок: Такса/цена за извършване на услугата: Безплатно
Прикачени файлове Заявление

УСЛУГА:

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Правно основание: чл.62, ал2 и ал.4 от ЗОЗ, чл.6, ал.2 и ал.4 от Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.
Необходими документи: 1. Искане за справка в свободен текст

2.Такса – безплатно, копие-3,00 лв за 1 стр. + 0,30 лв. за всяка следваща.

Прикачени файлове

УСЛУГА:

Удостоверение на основание чл.62, ал.4 от ЗОС за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Необходими документи: 1. Заявление /образец/

2. Документ за собственост;

3. Скица от Службата по Геодезия, картография и кадастър или действащ регулационен план;

4. Удостоверение за наследници ( при необходимост)

5. Нотариално заверено пълномощно

Такса и срок: Срок за извършване на услугата: 14 дни
Цена на услугата: 5.00 лв.

Цената за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление
УСЛУГА:

Удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост

Необходими документи: Заявление- декларация по образец (надлежно попълнено с пълно описание на имота)

1.Оригинал на актуална скица, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър град Ямбол/Оригинал на актуална скица от действащ регулационен план издадена от Община Стралджа;

2.Актуална данъчна оценка-оригинал.

3.Документ за собственост или разрешение за строеж (ако има такива).

Такса и срок: Срок за извършване на услугата: 7 дни
Цена на услугата: 10.00 лв.
Цената за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN: BG 03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
„Централна кооперативна банка“ АД, гр.Стралджа , BIC: CECBBGSF

Прикачени файлове

УСЛУГА:

Установяване на жилищни нужди-картотекиране и издаване на удостоверение

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст
2. Декларация – приложение към чл.14, ал.1 от Наредба №10 за условията и редът за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища
3. Удостоверение за декларирани данни (издава се от Отдел „Местни приходи”, Община Стралджа)
4. Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК
5. Удостоверение по чл.33, ал.4 във връзка с чл.33, ал.1, т.4 и чл.46, ал.2, т.2 от Закона за местните данъци и такси

Такса и срок: Такса на изпълнение: 3.00 лв.
Прикачени файлове Декларация – приложение към чл.14, ал.1 от Наредба №10 за условията и редът за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища