ОТЧЕТ

ЗА  РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПРЕЗ МАНДАТ 2011-2015Г.

/Третата година от управлението през мандат 2011-2015 г./

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Измина третата от четирите години на мандат  2011-2015 г. Единадесет години съм кмет на община Стралджа и живея с проблемите и тревогите на всеки гражданин, с потребностите на всяка институция и неправителствена организация. Това изисквам и от ръководената от мен Общинска администрация. С тези 3 години навлизаме в последната година на мандата и се очаква в максимална степен при ограничените бюджетни средства да са постигнати голяма част от целите.

Изтеклата година  бе твърде динамична година. Година, в която последователно и систематично изпълнявахме редица дейности от местно значение, които законът е предоставил в наша компетентност, в сферата на: общинското имущество,  финанси, данъци и такси, общинска администрация, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.

В същото време едногодишният период  бе време, в което отвъд функциите си на администратор, Община Стралджа бе катализатор на важни процеси, проводник на стратегически политики, възложител на обществени поръчки на немалка стойност  за инвестиции в публична инфраструктура.

При изпълнението на тези функции, никога не съм отстъпвал от основните принципи с които преди 11 години спечелих доверието на хората и поех кметския пост:

•          Открито управление и прозрачност на процесите;

•          Законосъобразност и целесъобразност;

•          Диалогичност и партньорство;

•          Финансова стабилност и дисциплина;

•          Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати.

Оценявайки трите години на мандат 2011-2015 мога да отчета, че през цялото време упорито и последователно са реализирани голяма част от поетите ангажименти за  постигането на основните приоритети в управленската ми  програма.

Изтегли пълната версия