Административни съобщения

Дата: 15.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Конверсия и преструктуриране и изграждане на система за капково напояване в лозов масив № 090004” в землището на с.Недялско, общ.Стралджа, област Ямбол

Приложения:
Уведомление за инвестиционно предложение.pdf

Дата: 10.01.2019 Проект Годишна програма

Проект на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г.

Приложения:
Год. програма 2019.doc

Дата: 8.01.2019 Обявление

Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за пътна връзка между път III-707 и АМ“Тракия“

Приложения:
Obqvlenie2.pdf

Дата: 8.01.2019 Обявление

Допускане на ПУП-ПРЗ в землището на с.Воденичане, общ.Стралджа

Приложения:
Obqvlenie1.pdf

Дата: 8.01.2019 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, представляващ поземлен имот № 000014 по КВС на с.Люлин, идентичен с имот № 44666.0.14 по КК на с.Люлин, общ.Стралджа

Приложения:
съобщение.pdf

Дата: 7.01.2019 Покана

Покана за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2019.

Приложения:
покана бюджет 2019.pdf

Дата: 4.01.2019 Съобщение

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.), да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване. Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде публикувано след определяне на такса за вписване в  Тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец. Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления“, http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

Дата: 20.12.2018 Покана

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС_07_01_2019.pdf

Дата: 12.12.2018 Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане на пътен възел на АМ „Тракия“ и прилежащ терен в землището на с. Воденичане, Община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 11.12.2018 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа
на адрес:
гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail :straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Приложения:
Proekt Naredba 12- 11.12.2018г..docx
Saobchtenie Naredba 12- 11.12.2018г..docx

Дата: 10.12.2018 

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 828/29.11.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от „п/ст Марица-изток” до п/ст „Бургас”, в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, община Стралджа.

Приложения:
Съобщение, Заповед, Протокол и Регистър – Веско.pdf

Дата: 6.12.2018 Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед З-827/29.11.2018г. на Кмета на община Стралджа е одобрен ПУП- ПРЗ за УПИ № III-262, 393 в квартал 45 по плана с.Лозенец.

Приложения:
Съобщение.pdf
ПУП.pdf

Дата: 6.12.2018 Уведомление за инвестиционно предложение

Изграждане на спортна площадка за футбол в с. Лозенец, община Стралджа

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 3.12.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство на метални конструкции за мебели“, с. Зимница

Приложения:
цех за производство на метални конструкции за мебели.pdf

Дата: 27.11.2018 Заповед за търг

Публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на следните недвижими имоти-частна общинска собственост – Дворно място – с.Войника и Помещение за млекосъбирателен пункт – с.Александрово

Приложения:
заповед търг-дв. места и млек. пункт.docx

Дата: 22.11.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на футболно игрище в с. Лозенец, община Стралджа

Приложения:
стадион Лозенец Prilozhenie5_1.docx

Дата: 22.11.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство и основен ремонт на съществуваща сграда във винарна със зала за дегустация и магазин, с. Лозенец“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 20.11.2018 


ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.

/изготвя се на основание чл.8, ал.9 от ЗОС/

Приложения:
Год. програма 2018г.doc

Дата: 9.11.2018 СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № З-679/ 01.10.2018 г. на кмета на община Стралджа – г-н Атанас Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Стралджа за 2019 г.

Уведомяваме, че всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложения на следните места:

– “Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация

– Кметствата по населени места

Предложенията могат да бъдат подадени и на електронна поща с адрес: straldjainf@yahoo.com

Срокът за представяне на предложенията е до 30.11.2018 г.

Дата: 9.11.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: Промяна на дейностите по опазване на горските територии от пожари на територията на ТП „ДГС Тунджа”, гр. Ямбол , обл. Ямбол в частта „Дейности в територии, собственост на Община Стралджа“

Приложения:
8.3. горски мерки Prilozhenie5_1 МОСВ.docx

Дата: 6.11.2018 Проект на План – сметка за дейност

Обществено обсъждане на Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2019г. и проект на Докладна записка от Кмета на Община Стралджа с Решение за одобряване на План – сметката.
Съгласно чл.69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по Проекта в общинска администрация Стралджа – отдел „ТСУИЕ”, ет. 1, стая 1.

Приложения:
План сметка Чистота.pdf
докладна.pdf

Дата: 5.11.2018 Обява

Обява уведомление за инвестиционно предложение

Приложения:
обява уведомление за инвестиционно предложение.pdf

Дата: 2.11.2018 Заповед за търг

Заповед за публичен явен търг за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в с.Атолово

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата: 1.11.2018 Прием на документи

Стартира третият прием на документите на кандидат – потребителите и кандидат – доставчиците по Споразумение № ФС 01 – 0355 от 22.12.2017г. между Агенцията за социално подпомагане и община Стралджа за осигуряване на социални услуги в домашна среда:

1.Приемане на документи: 01.11. – 10.11.2018г. в община Стралджа

2.Оценяване на кандидат потребителите и кандидат доставчиците: 11.11. – 20.11.2018г.

Потребителите ще бъдат оценяване от фирмата изготвила методологията за доставка на услугите по проекта.

Доставчиците ще бъдат оценяване от комисия от специалисти на общината назначена от кмета на общината.

3.Класиране на потребителите и доставчиците: 21.11. – 30.11.2018 г.

4.Стартиране на услугите: при освобождаване на часове

5.Документите можете да изтеглите от сайта на проекта и да получите в информационния център на общината.

Приложения:
декл. съгласие.doc
заявлениe.doc

Дата: 31.10.2018 Заповед

Заповед за границите на районите, за които се предоставя услугата „организирано сметосъбиране и сметоизвозване” и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

Приложения:
заповед ТБО.pdf

Дата: 29.10.2018 Решение

Приложения:
Решение 166.pdf

Дата: 26.10.2018 

Да се проведе публичен явен търг за продажба на следното движимо имущество-частна общинска собственост:

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 19.10.2018 Покана

Покана на среща за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг.

Приложения:
Покана дълг.pdf

Дата: 17.10.2018 Съобщение

Приложения:
съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект.pdf

Дата: 09.10.2018 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,

e-mail:straldjainf@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

МОТИВИ:

Към проекта за Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника:

1.Причини, налагащи приемането на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– Основната причина е изтичането на устойчивостта на проекта, съобразно сроковете и условията по договора за финансиране. В тази връзка следва центъра да бъде отворен за платено ползване от граждани.

-Приемане на правила за ползването на центъра и прилежащите съоръжения.

2. Цели, които се поставят с приемане на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– С правилника се определя реда за ползване, задълженията на персонала и на посетителите в центъра.

3. Финансови други средства необходими за приемане на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– Приемането на правилника не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– Регламентиране на дейностите на общинския обект.

– Яснота и приложимост в регулираните с правилника отношения между общината и посетителите.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

-Предлаганият проект на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма, както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ИНФОРМАЦИОННО.docx

Дата: 09.10.2018 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,

e-mail:straldjainf@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

МОТИВИ:

Към проекта за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

1.Причини, налагащи допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Основната причина е приемането в собственост на обект хижа „Люляк” от Туристическо дружество „Кале” с Решение № 357 от протокол №31/30.04.2018г. на ОбС-Стралджа и договор за Дарение № Д-699/26.06.2018г., вписан в Службата по вписвания гр. Ямбол, към Агенцията по вписване- с входящ регистрационен № 4122, том 12, стр.181, между кмета на община Стралджа и председателя на Туристическо дружество „Кале”, гр.Стралджа.

-Приемане на цени за ползването на туристическите обекти собственост на Община Стралджа.

-Отваряне за платено ползване от организирани групи на информационно- посетителски център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника.

2. Цели, които се поставят с допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Актуализиране на Наредбата с цел регламентиране на цените за ползване на хижа „Люляк” и на информационно- посетителски център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника.

3. Финансови други средства необходими за допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Допълнението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Регламентиране на дейностите на нови общински обекти, касаещи финансовата политика на общината и гарантиране на необходимата издръжка на същите.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганото допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПРОЕКТ НАРЕДБА 5- 09.10.2018г..docx

Дата: 09.10.2018 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,

e-mail:straldjainf@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“.

МОТИВИ:

Към проекта за Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“:

1.Причини, налагащи приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ ..

– Основната причина е приемането в собственост на обект хижа „Люляк” от Туристическо дружество „Кале” с Решение № 357 от Протокол № 31/30.04.2018г. на ОбС-Стралджа и договор за дарение № Д-699/26.06.2018г., вписан в службата по вписвания, гр.Ямбол към Агенцията по вписвания – с вх. Рег.№ 4122, том 12, стр.181, между кмета на община Стралджа и председателя на Туристическо дружество „Кале”, гр.Стралджа.

-Приемане на правила за ползването на хижата.

2. Цели, които се поставят с приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ .

– С правилника се определя реда за ползване, задълженията на персонала и на посетителите в хижа „Люляк“ гр. Стралджа и прилежащите към нея помещения.

3. Финансови други средства необходими за приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ .

– Приемането на правилника не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ .

– Регламентиране на дейностите на нови общински обекти.

– Яснота и приложимост в регулираните с правилника отношения между общината и посетителите.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганият проект на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – конституцията на Република България, Закона за туризма и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ХИЖА „ЛЮЛЯК“.docx

Дата: 09.10.2018 

Депозирани ПУП-ПЗ и ПУП-ПП

Приложения:
Syobshtenie.pdf

Дата: 09.10.2018 

Заповед РД-02-15-64/01.10.2018г. от МРРБ за разрешено изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП

Приложения:
Obqvlenie.pdf

Дата: 05.10.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение

Приложения:
8.3. горски мерки Prilozhenie5_1.docx

Дата: 05.10.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „ВИНАРНА ЗАПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ ВИНА С ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ 20 000 КГ ГРОЗДЕ/12 000 Л ВИНО/”

Приложения:
Uvedomlenie za IP.pdf

Дата: 03.10.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване на максималния капацитет на съхранение на Клетка №1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа“

Приложения:
Uvedomlenie IP – Landfill_Yambol -20.09.2018.docx

Дата: 02.10.2018 

Откриване на процедура за съставяне на Бюджет 2019 на община Стралджа

Приложения:
З-д бюджетна процедура 2019г.pdf

Дата: 01.10.2018 

ДОКУМЕНТИ

за избор на хигиенист в услугата „ Управление и функциониране на услугите – Услуги с малък капацитет” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
хигиенист.rar

Дата: 01.10.2018 

ДОКУМЕНТИ

за избор на педиатър, медицинска сестра, стоматолог и медиатор в услугата „ Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
документи за подбор медиатор.rar
документи за подбор медицинска сестра.rar
документи за подбор педиатър.rar
документи за подбор стоматолог.rar

Дата: 01.10.2018 

ДОКУМЕНТИ

за избор на педиатър, гинеколог, медицинска сестра, акушерка, юрист в услугите „Психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
документи за подбор акушерка.rar
документи за подбор гинеколог.rar
документи за подбор медицинска сестра.rar
документи за подбор педиатър.rar
документи за подбор юрист.rar

Дата: 27.09.2018 Обявление

Обявление ПУП – ПП

Приложения:
Обявление.pdf

Дата: 13.09.2018 

Обявявам заповед и класиране на кандидати за стипендии

Приложения:
Zapoved Straldja stipendii.pdf
Spisuk klasirane.pdf

Дата: 12.09.2018 

Община Стралджа обявява открит конкурс за предоставяне на услугата : сеч, извоз, сортиране, рампиране на маркирана дървесина до временен склад в общински горски територии от обект 1804 обявен със Заповед №З-634/11.09.2018г. на кмета на Община Стралджа. Документация за участие се изтегля електронно както следва:

Приложения:
ОБЕКТ-1804.rar

Дата: 3.09.2018 ПОКАНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС – 18_09_18.docx

Дата: 24.08.2018 

Изх.№ ТСУИЕ-1451/23.08.2018г.
ДО
СОБСТВЕНИЦИ И НАЕМАТЕЛИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ДЖИНОТ, ВОДЕНИЧАНЕ, ПАЛАУЗОВО,
МАЛЕНОВО И ГРАД СТРАЛДЖА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Ви Съобщаваме, че е издадена Заповед № З-594/22.08.2018г. на Кмета на община Стралджа, с която на основание чл.194, ал.1 от ЗУТ се задължават собствениците и наемателите на поземлени имоти попадащи в обхвата на строителството на обект:

„Ремонт чрез подмяна стълбовете, проводници и мълниезащитно въже / стъпка в стъпка/ на 220 kV“ Камчия“ от п/ст. „ Тец Марица – Изток2“ до подстанция п/ст „ Карнобат“ в участъка от ст.№1 до ст. № 228 на териториите на четири области – Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас със следните етапи:

– Етап №1 – „ Ремонт на ВЛ 220 kV “ Камчия“ от линейния портал на ОРУ в п/ст „ Марица – Изток2“ до ст.№56 с дължина по надлъжен профил 20,094 км.

– Етап №2 – „ Ремонт на ВЛ 220 kV “ Камчия“ от ст.№56 до ст. № 163 с дължина по надлъжен профил 41,523 км.

– Етап №3 – „ Ремонт на ВЛ 220 kV “ Камчия“ от ст.№163 до ст. № 228 с дължина по надлъжен профил 24,255 км., преминаващ през територията на община Стралджа в землищата на селата Джинот, Воденичане, Палаузово, Маленово и гр.Стралджа

да осигурят свободен достъп на възложителя „ Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София за извършване на ремонт чрез подмяна стълбовете, проводници и мълниезащитно въже на горецитирания ел. провод.

Заповедта подлежи на обжалване чрез община Стралджа до Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Приложение: Заповед № З-594/22.08.2018г. на Кмета на община Стралджа.

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 22.08.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на охранителен канал в землището на с.Воденичане, общ.Стралджа”

Приложения:
охранителен канал Prilozhenie5_1.docx

Дата: 21.08.2018 

Община Стралджа обявява открит конкурс за предоставяне на услугата : сеч, извоз, сортиране, рампиране на маркирана дървесина до временен склад в общински горски територии от обект 1803 и 1804 обявени със Заповед №З-583/21.08.2018г. на кмета на Община Стралджа. Документация за участие се изтегля електронно както следва:

Приложения:
OBEKT_1803.zip
OBEKT_1804.rar

Дата: 20.08.2018 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Стралджа в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 2020 приоритетна ос 2 « Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», процедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие на социалното предприемачество», между Министерство на труда и социалната политика и Община Стралджа за изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, Община Стралджа-с нови сили напред”

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжност: Работник озеленяване – код по НКПД: 9214 0015 – 20 бройки.

1.Описание на длъжността:

Предоставя услуги по озеленяване и благоустройства на територията на община Стралджа.

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

· безработни младежи до 29 годишна възраст;

· продължително безработни лица, – служебна бележка /удостоверение от дирекция „Бюро по труда”, където е регистрирано лицето, други документи доказващи, че лицето е продължително безработно/ ;

· образователни изисквания – основно или начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта;

– мотивация за работа;

– комуникативност;

– отговорност и съзнателност;

3.Необходими документи:

– заявление за кандидатстване / образец/ ;

– документ за самоличност, който след справка веднага се връща на лицето;

– автобиография /образец/;

– документи за придобито образование;

– копие от документи, за преминато обучение /ако има удостоверение или сертификат от лицензирана организация/
– документи, удостоверяващи принадлежност към съответната целева група :

Безработни младежи до 29 годишна възраст;

Продължително безработни лица, – служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”, където е регистрирано лицето, други документи доказващи,че лицето е продължително безработно/ ;

– декларация за принадлежността към целевата група / образец/;
– Декларация за съгласие за обработване на личните данни/ образец/.

4.Начин за провеждане на конкурса : по документи и събеседване

Документи за участие се подават от 21.08.2018г до 31.08.2018г., вкл. Всеки работен ден от 8.00-12.00ч. и от 13.00-17.00ч. в Административната сграда на община Стралджа, ул. Хемус №12, етаж I , при Игнатка Георгиева, технически сътрудник по проекта.

Подбора на заявленията се извършва от Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Стралджа.

Решението на Комисията, относно допуснатите до втори етап кандидати, вкл. часа и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на интернет страницата на Община Стралджа и на информационното табло на Общинска администрация гр. Стралджа.

Телефони за справка:
04761/ 55-84 – Игнатка Георгиева
04761/ 64-68 – Иванка Иванова

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление
Автобиография
Декларация за лични данни
Декларация за принадлежност към целевата група

Приложения:
ЗАЯВЛЕНИЕ.doc
АВТОБИОГРАФИЯ.doc
ДЕКЛАРАЦИЯ.doc
ДЕКЛАРАЦИЯ (2).doc

Дата: 9.08.2018 

Публикувам Проект на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Стралджа, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Приложения:
Правилник.pdf
Докладна с мотиви.pdf

Дата: 2.08.2018 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: 31.07.2018 

Стартира третият прием на документите на кандидат – потребителите и кандидат – доставчиците по Споразумение № ФС 01 – 0355 от 22.12.2017г. между Агенцията за социално подпомагане и община Стралджа за осигуряване на социални услуги в домашна среда:

1. Приемане на документи: 01.08. – 10.08.2018г. в община Стралджа

2. Оценяване на кандидат потребителите и кандидат доставчиците: 11.08. – 20.08.2018г.

Потребителите ще бъдат оценяване от фирмата изготвила методологията за доставка на услугите по проекта.

Доставчиците ще бъдат оценяване от комисия от специалисти на общината назначена от кмета на общината.

3. Класиране на потребителите и доставчиците: 21.08. – 31.08.2018 г.

4. Стартиране на услугите: при освобождаване на часове

5. Документите можете да изтеглите от сайта на проекта и да получите в информационния център на общината.

Приложения:
Заявления.doc

Дата: 26.07.2018 

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към НАРЕДБА № 2
ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

МОТИВИ:

Към проекта за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изменена с Решение№22 от 25.01.2018г. на Административен съд Ямбол, изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост.

В проекта за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти се предлага регламентиране на месечна такса на кв.м. за поставяне и монтиране на кафе-автомати /преместваеми обекти съгласно Законът за устройство на територията/ върху терени общинска собственост, както и поставени в сгради общинска собственост.

Повишеният интерес за поставяне на преместваеми обекти кафе-автомати от търговци върху терени общинска собственост през последните месеци, води до необходимост от регламентиране на индивидуална такса, приета от Общински съвет-гр.Стралджа. Към настоящия момент поставените кафе-автомати са таксувани по 3.00 лв. на месец за кв.м. заета площ съгласно регламентирана такса за петна за будки, павилиони и др.

Настоящето предложение за таксуване на преместваеми обекти кафе- автомати поставени върху общински терени и сгради е 10.00 лв. на кв.м. на месец за територията на цялата община.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

Допълнението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем и таксуване на имоти-общинска собственост.

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената и допълнена наредба:

Прилагането на новите допълнения на наредбата не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за допълнение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:
Приложение 1.docx

Дата: 19.07.2018 

 

Публикувам мотиви и проект на правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на Община Стралджа.

Приложения:
motivi.docx
pomochi.docx

Дата: 12.07.2018 ОБЯВЛЕНИЕ

 

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ 1.pdf
ОБЯВЛЕНИЕ 2.pdf
ОБЯВЛЕНИЕ 3.pdf

Дата: 6.07.2018 

 

Обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 29.06.2018 

О Б Я В А

На основание чл. 17, ал. 6, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до становище на ДП НКЖИ по проведени срещи за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.
Становището е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“
Дата на обявяване на обществения достъп: 29.06.2018г.

Срок на достъпа до становището – 7 дни от датата на обявяване

Дата: 26.06.2018 

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на следните недвижими имоти-публична общинска собственост:

Приложения:
заповед търг язовири 2018g.docx

Дата: 25.06.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение за ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЖИНОТ И С. ИРЕЧЕКОВО, ОБЩ. СТРАЛДЖА, ОБЛ. ЯМБОЛ“

Приложения:
уведомление25-06.pdf

Дата: 25.06.2018 

Инвестиционно предложение:МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ГР.СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
I етап: „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр. Стралджа“
I I етап: „Изграждане на комбинирано спортно игрище за баскетбол и волейбол“

Приложения:
УИП.pdf

Дата: 20.06.2018 

Инвестиционно предложение: „Реконструкция и ремонт на Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Стралджа“

Приложения:
УИП СУ Яворов.pdf

Дата: 19.06.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 14.06.2018 Покана

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС.doc

Дата: 13.06.2018 Заповед

Заповед въвеждане временна организация на движението по път JAM 3050

Приложения:

zapoved_slamino.pdf

Дата: 12.06.2018 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – гр.Ямбол

Приложения:

Искане за ОВОС – Ямбол.pdf
Info-Prilozhenie_2_ot Naredba OVOS-Yambol_20180521.docx

>Дата: 12.06.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: За утвърждаване на площадка и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за проектиране и изграждане на обект: Кариера за добивна подземни богатства – строителни материали-трахибазалти от находище „Иречеково“

Приложения:

Уведомление.pdf

Дата: 8.06.2018 

Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, Приета с Решение № 539 от протокол № 42/24.03.2015 г., Изменена с Решение на ОбС -Стралджа № 148 от протокол № 12/30.09.2016 г.; Изменена с решение на ОбС – Стралджа № 191 от протокол № 15/23.12.2016 г., Изменена с решение № 94/14.06.2017г. на Административен съд-гр.Ямбол, Изменена с решение на ОбС – Стралджа № 291 от Протокол № 24/29.09.2017г., Изменена с решение № 208/30.11.2017г. на Административен съд-гр.Ямбол и Изменена с решение № 228/20.12.2017г. на Административен съд-гр.Ямбол

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Мотиви към наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

1.Причини, налагащи изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Значително намаляване броя на децата ползващи детска ясла.

– Предложение от ОбС за промяна в заплащането на таксата с 50 на сто намаление .

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Актуализиране на Наредбата с цел регламентиране на таксите за деца посещаващи детска ясла.

3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Изменението на наредбата е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. Приходите от такси ще намалеят в рамките на 6 000 – 8 000лв. Не е ангажирано с допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Регламентиране на нерегламентирани до настоящия момент отношения касаещи финансовата политика на общината.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приложения:
НАРЕДБА №5

БИЛО:

Раздел III

Такси за детски ясли, детски градини, млечена кухня, домове за социални грижи и други общински социални услуги

Чл. 23. (1) За ползване на детски ясли, млечна кухня и детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса, изчислена на база дневната такса за планови работни дни /21.15/ както следва:

1. За ползване на детски ясли и детски градини:

1.1.За гр. Стралджа –28.00 лв.

1.2. За селата –21.00 лв.

2. За ползване на ПГ от децата на 5 и 6 години в ДГ:

2.1. За гр. Стралджа –10.00 лв.

2.2. За селата –10.00 лв.

3.За ползване на млечна кухня –16.00 лв

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

деца сираци и полусираци;

деца с родители с намалена трудоспособност над 71%;

семейство с две или три деца в едно детско заведение

деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане от 50 до 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(3) Освобождават се от такса деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане над 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(4) При отсъствие на децата таксата за храна не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение от деня следващ уведомяването.

(5) За ползване на намаленията по ал. 2 и 3, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи фактите от декларацията.

(6) Заплащането на намаления размер на таксата по ал.2 започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията и придружаващите я документи.

СТАВА:

Раздел III

Такси за яслена група, детска градина, млечена кухня, домове за социални грижи и други общински социални услуги

Чл. 23. (1) За ползване на млечна кухня и детска градина родителите или настойниците дължат месечна такса, изчислена на база дневната такса за планови работни дни /21.15/ както следва:

1. За ползване на детска градина:

1.1.За гр. Стралджа –28.00 лв.

1.2. За селата –21.00 лв.

2. За ползване на ПГ от децата на 5 и 6 години в ДГ:

2.1. За гр. Стралджа –10.00 лв.

2.2. За селата –10.00 лв.

3.За ползване на млечна кухня –16.00 лв

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

1. деца сираци и полусираци;

2. деца с родители с намалена трудоспособност над 71%;

3. семейство с две или три деца в едно или две детски заведения, таксата ще се заплаща с 50 на сто намаление за второто и всяко следващо;

4. деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане от 50 до 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(3) Освобождават се от такса деца ползващи яслена група и децата с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане над 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(4) При отсъствие на децата таксата за храна не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение от деня следващ уведомяването.

(5) За ползване на намаленията по ал. 2 и 3, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи фактите от декларацията.

(6) Заплащането на намаления размер на таксата по ал.2 започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията и придружаващите я документи.

Дата:8.06.2018 ДОКУМЕНТИ

Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа
08.06.2018г.

Приложения:

документи за подбор на педагог.rar

документи за подбор на медиатор.rar

Дата: 22.05.2018 Съобщение

Уважаеми дами и господа наемодатели…

Приложения:

съобщение.pdf

Дата: 22.05.2018 Заповед

Отмяна на въведения в действие на общински план за защита при бедствия на Община Стралджа в часта му „НАВОДНЕНИЕ“.

Приложения:

заповед2.pdf

Дата: 22.05.2018 Заповед

Да се проведе публичен явен търг за продажба на следното движимо имущество-частна общинска собственост.

Приложения:

заповед1.pdf

Дата: 22.05.2018 Протокол

За разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни онекти в общ. Стралджа.

Приложения:

протокол.pdf

Дата: 22.05.2018 Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

заповед.pdf

Дата: 18.05.2018 Заповед

Публикувам заповед във връзка с въвеждане в действие на Общински план при бедствия.

Приложения:

zapoved Straldja.pdf

Дата: 17.05.2018 Съобщение

Приложения:

Съобщение за публично обявяване.pdf

Дата: 15.05.2018 Обявление

Приложения:

обявление.pdf

Дата: 15.05.2018 Уведомление

Обществен достъп до ДОВОС и ДОСВ за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“

Приложения:

уведомление1.pdf

Дата: 4.05.2018 Покана

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2017г.

Приложения:

покана отчет.pdf

Дата: 4.05.2018 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 287/03.05.2018 г. на Кмета на община Стралджа е одобрено „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация, касаещо кв.86 по плана на гр.Стралджа, общ.Стралджа.

Проекта е изложен в отдел “ТСУЕП” при община Стралджа, намираща се на адрес: ул.”Хемус” № 12 и може да се прегледа от заинтересованите страни в рамките на работното време.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.

Приложения:

СЪОБЩЕНИЕ.pdf

Дата: 2.05.2018 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 249/20.04.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от „п/ст Марица-изток” до п/ст „Бургас”, в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Недялско, с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, община Стралджа.

С настоящото съобщение и на основание чл.61 от АПК, публикувам Заповед № З – 249/20.04.2018г., протокол № 1/12.03.2018г. и протокол № 2/17.04.2018г. на комисията назначена със Заповед № З-134/08.03.2018г.на Кмета на община Стралджа.

Протокола на комисията може да се обжалва в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.

Приложения:

документи.pdf

Дата: 30.04.2018 Информация

Стартира вторият прием на документите на кандидат – потребителите и кандидат – доставчиците по Споразумение № ФС 01 – 0355 от 22.12.2017г. между Агенцията за социално подпомагане и община Стралджа за осигуряване на социални услуги в домашна среда:

  • 1.Приемане на документи: 01.05. – 10.05.2018г. в община Стралджа2.Оценяване на кандидат потребителите и кандидат доставчиците: 11.05. – 20.05.2018г.

Потребителите ще бъдат оценяване от фирмата изготвила методологията за доставка на услугите по проекта.

Доставчиците ще бъдат оценяване от комисия от специалисти на общината назначена от кмета на общината.

  • 3.Класиране на потребителите и доставчиците: 21.05. – 31.05.2018 г.4.Стартиране на услугите: при освобождаване на часове5.Документите можете да изтеглите от сайта на проекта и да получите в информационния център на общината.

Дата: 27.04.2018 О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение „Модернизация на компресорна станция /КС/ Лозенец – етап 2“ с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 27.04.2018г.

Дата: 24.04.2018 ОБЯВА

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на млечни продукти и преработка на свежо мляко до 2 тона/дневно”, в ПИ № 001029 в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол с възложител „МУРРА-2002” ООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 24.04.2018г.

Дата: 24.04.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „Засяване и отглеждане на зеленчукови култури – моркови и домати, на обща площ 25,80 дка“

Приложения:

уведомление_a.pdf

Дата: 19.4.2018 Протокол

Протокол за разпределения на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа.

Приложения:

protokol.pdf

Дата: 12.4.2018 Информация

Информация с предвидените мерки за защита, при аварии, съгласно изискванията на чл.116д,ал.1 от Закон за опазване на околната среда.

Приложения:

informaciq.pdf

Дата: 3.4.2018 Съобщение Boенна подготовка

Приложения:

OBQVA 1
OBQVA 2
PRIEMANE V REZERVA NA VUORAJENITE SILI
VOENNA PODGOTOVKA

Дата: 30.3.2018 Съобщение

Обявявам открит конкурс по оферти за осъщетвяване на услугите: сеч, извоз, сортиране, рампиране и маркиране на дървесина до временен склад за обект за обект 1802 в землището на село Тамарино, общ. Стралджа, съгласно Заповед №З-186/30.03.2018г

Приложения:

Документация1802

Дата: 30.3.2018 Съобщение търг

Обявявам търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в землището на
с.Каменец,общ.Стралджа за обект 1801 съгласно Заповед №З-187/30.03.2018г.

Приложения:

Документация1801

Дата: 28.3.2018 СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за  ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

Мотиви към ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на
Община Стралджа

1.Причини, налагащи приемането на  нов ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

–  големия брой молби, понякога и без основание  от едни и същи хора всяка година. 

2. Цели, които се поставят с новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа .

– предоставените еднократни помощи да са на лица, имащи основание за това;

– получената помощ да помогне за решаването на  неотложни потребности.  

3. Финансови други средства необходими за новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа .

Изготвянето на новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа не е свързан  с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

– по-ясни правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предложеният ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

– Е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приложения:

Проект

23.3.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „Закупуване на Технологично оборудване за заготовка, преработка, складиране и опаковане на био култивирана шипка към съществуващ обект „Склад за съхранение на сурова и сушена култивирана шипка“, с изграждане на битови помещения за персонал в имот с идентификатор 69660.260.3″ в землището на гр. Стралджа, обл. Ямбол“

Приложения:

уведомление

22.3.2018 Съобщение

Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Приложения:

Проект Наредба 5

19.3.2018 Заповед търг

Обявление на публичен явен търг за отдаване под наем на общинско помещение със заповед №З-146/16.03.2018г. на кмета на Община Стралджа.

Приложения:

Zapoved 146

19.3.2018 Заповед търг

Обявление на публично оповестен търг за продажба на движимо имущество-лек автомобил със Заповед № З-145/16.03.2018г. на кмета на Община Стралджа

Приложения:

Zapoved 145

19.3.2018 Съобщение ПУП

Съобщение за одобрен ПУП за водопровод обслужващ хижа „Люляк“

Приложения:

Съобщение ПУП

16.3.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол (РПИП Ямбол)“

Приложения:

Обявление
Обявление

15.3.2018  Обявление

Община Стралджа уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Стралджа с Доклад за екологична оценка с всички приложения/ вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000/и оценка на съвместимостта към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект на ОУП на община Стралджа ще се проведе на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Стралджа е по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми / Наредбата за ЕО/.

Срещата за обществено обсъждане ще се състои на 17.04.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на сградата на Центъра за Обществена Подкрепа, гр. Стралджа, ул. „ Георги Станчев“ №2а.

Докладът за ЕО, Предварителния проект на ОУП на Община Стралджа и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в сградата на Община Стралджа – Техническа служба, както и на интернет страницата на Община Стралджа – http:// www.straldzha.net.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация или на електронна поща-straldjainf@yahoo.com
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя : инж. Петя Ангелова – мл. Експерт в отдел „ Териториално и селищно устройство, екология и проекти“ към община Стралджа – тел. 0897049672.

Приложения:

Обявление
Обявление
Обявление

6.3.2018  Решение

Решение №33 от 06.02.2018г.

Приложения:

Решение

6.3.2018  Решение

Решения №22 от 25.01.2018г.

Приложения:

Решение

22.2.2018  На вниманието на работодателите.

Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол Ви кани да се включите в качеството Ви на работодател в анкетното проучване на потребностите от работна сила, което ще се извърши през м.февруари 2018 г. в цялата страна. Целта е да се получи конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.
Настоящото проучване е първото от регулярните проучвания, които ще се провеждат два пъти годишно по силата на Закона за насърчаване на заетостта (чл. 10, ал. 2) и се осъществява от работни групи на областно ниво с участието на представители на държавната и местната власт, работодателски и синдикални организации и други, както и със съдействието на бюрата по труда.
Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и конкретно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна ръка.

Анкетирането ще се проведе онлайн до 28 февруари 2018 г.,като анкетата може да намерите на ел. адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

Предварително Ви благодарим за Вашето участие!

20.2.2018  Обявление

Приложения:

Обявление

20.2.2018  Обявление

Приложения:

Обявление

8.2.2018  Обявa

Откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 69660.290.1003, местност „Бобата“, по КК на гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол, с цел на заявеното водовземане – Водоснабдяване за други цели и охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им

Приложения:

съобщение

8.2.2018  Обявa

Продължава набирането на кандидати за начална подготовка !!!

Приложения:

Обява

 8.2.2018  Обявa

До 16.03.2018г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба във Военноморските сили на Република България.

Приложения:

Обява

 7.2.2018  уведомление за инвестиционно предложение

Възстановяване на обществена хигиенна баня, находяща се
в ПИ с идентификатор 69660.501.2445 по КК на гр. Стралджа

Приложения:

уведомление

 2.2.2018  уведомление за инвестиционно предложение

Филиал за спешна медицинска помощ в с. Войника

Приложения:

уведомление

 2.2.2018  уведомление за инвестиционно предложение

Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Стралджа

Приложения:

уведомление

 

24.1.2018  обява инвестиционно предложение

Отводнително поле „Мараш – Мочурица“ – реконструкция на отводнително поле „Веселиново – Зимница“, землище с. Воденичане

Приложения:

обява
уведомление

22.1.2018  Военна подготовка

От 02.01.2018г. във военно окръжие Ямбол в Офиса на Военен отчет на община Ямбол започва записването за участие във военна подготовка.

Приложения:

Военна подготовка

22.1.2018  Приемане в резерва на военните сили

До 39.09.2018г. във военно окръжие Ямбол в Офиса на Военен отчет на община Ямбол се приемат документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв

Приложения:

Приемане в резерва на военните сили

17.1.2018  решение

Решение 228 от 20.12.2017г.

Приложения:

решение

 17.1.2018 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

на адрес:
гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост .

МОТИВИ:
Към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:
Законът за общинската собственост дава право на всеки Общински съвет да определи в изрична наредба редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината.
Целта на изменението е да се преодолеят пропуските и неяснотите в текстовете на старата наредба.
В проекта за изменение е внесена и корекция в приложението във връзка с началните базисни цени за отдаване под наем на общинските язовири, поради настъпили промени в Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние приета с ПМС№262 от 07.10.2016г. на собственика на язовирите /общината/ се вменяват задължения и изисквания във връзка осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
Собственика е длъжен да назначи оператор на язовирната стена – хидроспециалист, на който Общината трябва да осигури заплащане. Ремонтите и реконструкцията на малките язовирни стени и на съоръженията към тях се изпълняват по работни проекти, изготвени от проектант в съответствие с действащата нормативна база /чл.136, ал.1 от горе цитираната наредба/. Извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирните стени и на съоръженията към тях се извършва по работен проект, изготвен от проектант и одобрен в съответствие с действащата нормативна уредба /чл.143 от горе цитираната наредба/. Собственика е длъжен да осигури проводимост на водата и да почисти деретата на разстояние до 500 м. от петата на язовирната стена.
Горе изброеното е една част от задълженията, които има общината по поддръжката на язовирните стени и съоръженията към тях и за да се осъществят тези дейности са необходими сериозни финансови средства.
Контролът по прилагане на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрола за техническото им състояние се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

2.Целите, които се поставят:
Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.
Осигуряване на повече средства от отдаването на общинските язовири, във връзка възникването на по-големи разходи по управлението и стопанисването им.
Промяната има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от общински съвет в съответствие с действащото законодателство в република България в областта на управлението и разпореждането с общинско имущество.
3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената и допълнена наредба:
Прилагането на новите текстове на наредбата не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.
4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Очакваните резултати от приемането на предложените текстове са постигане на изчерпателност в текста и пълно съответствие с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на обслужването на гражданите и бизнеса и ефективно управление на общинската собственост.
Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на по-големите разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските язовири.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:

проект Н2

 

16.1.2018  Заповед

Заповед за провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижими имоти.

Приложения:

Заповед

5.1.2018  ГОДИШНА ПРОГРАМА

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.
/изготвя се на основание чл.8, ал.9 от ЗОС/

Приложения:

ГОДИШНА ПРОГРАМА

 2.1.2018  Покана

Покана за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2018 г.

Приложения:

Покана

21.12.2017  www.straldzha.net

www.straldzha.net

Приложения:

Съдебно решение 208/30.11.2017r.

15.12.2017  Обявa

Във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба в : ………..

Приложения:

Обявa

13.12.2017  Съобщение

Инициатива на „Зелена Странджа“ ЕООД за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-5 „Зелена Странджа – Поляна“, за изграждане в имот ПИ № 032031, ЕКАТТЕ 57409, намиращ се в землището на с. Поляна, местност „Корията“, общ. Стралджа.

Приложения:

съобщение

 8.12.2017  Проект за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство.

Приложения:

проект за изменение
мотиви

29.11.2017  Заповед

Нареждам: Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 г. на следните недвижими имоти-частна общинска собственост …..

Приложения:

Заповед

28.11.2017  Съобщение

ПУП – ПР, касаещ кв. 86, гр. Стралджа

Приложения:

ПУП – ПР, касаещ кв. 86, гр. Стралджа

27.11.2017  Съобщение

Съобщение за закриване на жилищни адреси

Приложения:

Съобщение

 8.11.2017  Проект Наредба №23

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за нова Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Приложения:

Проект
Мотиви

8.11.2017  Проект на План – сметка за дейност

Обществено обсъждане на Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2018г. и проект на Докладна записка от Кмета на Община Стралджа с Решение за одобряване на План – сметката.
Съгласно чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по Проекта в общинска администрация Стралджа – ет. 2, стая 24.

Приложения:

Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2018г.

 31.10.2017  Съдебно решение 153 – 12.10.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 153 – 12.10.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Документ

 31.10.2017  Заповед

Определям: границите в района за гр. Стралджа, за който се предоставя услугата „организирано сметосъбиране и сметоизвозване“ и следва да се заплати такса по чл.62 от ЗМДТ от юридическа и физическите лица, чийто недвижими имоти попадат в този район са както следва…

Приложения:

Заповед