Административни съобщения

Дата: [ 3.04.2020 ] 

ПРОТОКОЛ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ
МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В ОБЩ.СТРАЛДЖА

Приложения:
ПРОТОКОЛ РАЗПРЕДЕЛ.ПАСИЩАчл.37и,ал.6.doc

Дата: [ 17.03.2020 ] 

Организация по обезопасяване на водни площи и водноспасителната дейност на територията на община Стралджа.

Приложения:
Заповед 160.pdf

Дата: [2.03.2020] 

„Национална програма“ Предоставяне на грижа в домашна среда

Приложения:
ЗАЯВЛЕНИЕ.docx
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА.docx

Дата: [26.02.2020] 

Списък на общински имоти – пасища и мери за индивидуално и общо ползване за стопанската 2020-2021г.

Приложения:
ПАСИЩА-РЕГИСТЪР2020+КАТЕГОРИИ.xls

Дата: [19.02.2020] ➪ Заповед

Заповед забрана пашата на селскостопански животни в горски територии в община Стралджа съгласно приложената заповед

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата: [12.02.2020] 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

Временната комисия към Общински Съвет – Стралджа за проверка на документи на кандидати за съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Ямбол е установила, че до изтичане на срока за подаване на документи – 07.02.2020г. няма подадени такива, съгласно чл. 68 ал. 3 от ЗСВ и е взела решение за удължаване срока до 07.03.2020 г.

Приложения:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е.doc

Дата: [10.02.2020] 

ОБЯВА ЗА КАНДИДАТИ ЗА ВОЙНИЦИ

Приложения:
ОБЯВА.pdf

Дата: [5.02.2020] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

МОТИВИ:

Към проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

Към проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. и Решение № 622 от Протокол №44/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост.

В ДВ, бр.60 от 2019г. са обнародвани изменения и допълнения в Закона за общинската собственост и Закона за политическите партии, съгласно които имотите за нуждите на общинските ръководства на политическите партии отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се предоставят безвъзмездно.

В проекта за изменение на Приложение №1, се предлага регулиране на цени за отдаване под наем на общински имоти съгласно Закон за общинската собственост.

2.Целите, които се поставят:

Основната цел, която се поставя с предложението за изменение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост е постигане на съответствие между Наредбата и действащото законодателство.

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

Изменението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем на общински имоти и земеделска земя.

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената наредба:

Прилагането на новите изменения на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

Постигне съответствие между Наредбата и действащото законодателство.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за изменение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост и Закона за политическите партии, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложение:
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Приложения:
Proekt za izmenenie na Naredba 2.doc

Дата: [27.01.2020] СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

МОТИВИ:

Към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

1.Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

.

– Основната причина е приетите промени в Закона за местните данъци и такси / ДВ. бр.92 от 17 ноември 2017; ДВ. бр.96 от 6 декември 2019г.;ДВ. Бр.102 от 31.12.2019г.и внесено предложение на Окр.прокуратура Ямбол изх.№ 2019/2019 от 14.01.2020г./ .

– Тези промени следва да бъдат регламентирани на местно ниво.

2. Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

– Актуализиране на Наредбата с цел уеднаквяване на нормативната база в тази връзка.

3. Финансови други средства необходими за изменението и допълнението на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

– Изменението и допълнението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

– Синхронизиране на наредбата със законовите разпоредби.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганото изменението и допълнението на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ/П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
Proekt Naredba 12- 11.12.2019г..docx

Дата: [20.01.2020] 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Приложения:
заявление-медиатор.docx
обява медиатор.docx
Указания за подбор.pdf

Дата: [16.01.2020] 

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Стралджа и мотиви

Приложения:
правилник помощи 2019-2023.docxf
motivi.docx

Дата: [16.01.2020] 

Покана за публично обсъждане на Бюджет 2020

Приложения:
Покана.pdf

Дата: [13.01.2020] 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС_27_01_2020.doc

Дата: 11.12.2019 

О Б Я В А

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Община Стралджа реализира проект BG05M9OP001-2.040-0099-C01, „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ NoBG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приложения:
декларация лични данни.docx
Заявление здр. работник.docx
О Б Я В А подбор.docx

Дата: 10.12.2019 ➪ Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 828/29.11.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток” до п/ст „Бургас” в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, общ.Стралджа.

С настоящото съобщение и на основание чл. 61 от АПК публикувам Заповед № З – 828/29.11.2018г. и протокол 19.11.2018г. на комисията назначена със Заповед № З-798/15.11.2018г. на Кмета на община Стралджа.

Приложения:
съобщение за обезщетение 2.pdf

Дата: 10.12.2019 ➪ Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 249/20.04.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток” до п/ст „Бургас” в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Недялско, с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, общ.Стралджа.

С настоящото съобщение и на основание чл. 61 от АПК публикувам Заповед № З – 249/20.04.2018г., протокол №1/12.03.2018г. и протокол №2/17.04.2018г. на комисията назначена със Заповед № З-134/08.03.2018г. на Кмета на община Стралджа.

Приложения:
съобщение за обезщетение.pdf

Дата: 9.12.2019 ➪ Съобщение

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2020г. и с очаквания увеличен прием на заявления , ОДМВР-Ямбол предприема редица действия с цел предотвратяване образуването на опашки и намаляването на напрежение при административно обслужване на граждани.

Прилагаме редица облекчения, за които моля, да информирате служителите на община Стралджа и кметствата:

1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.

2.Гражданите с постоянен адрес на територията на Област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол:

-гише „БДС“ в Районно управление Елхово:

-гише „БДС“ в Районно управление Стралджа:

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес : e-uslugi.mvr.bg .

4. Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване. За повече информация и допълнителни уточнения служителите на Община Стралджа и кметствата могат да се обръщат към началник сектор „Български документи за самоличност“ Нели Василева, тел. 046-680355, като и към служителя на гише „БДС“ в РУ – Стралджа.

Дата: 6.12.2019 

Покана за избор на оценители за земеделски земи, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи за изготвяне на пазарни оценки .

Приложения:
Покана.pdf

Дата: 5.12.2019 

Списък на класиран кандидат за стипендия

Приложения:
Списък.pdf

Дата: 5.12.2019 

Заповед за определяне на длъжностни лица, които да участват в състава на Експертно–консултативна комисия, която да разгледа постъпилите заявления за отпускане на стипендия по Наредба №23 на Общински съвет, гр.Стралджа.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: 25.11.2019 ➪ Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед З-812/21.11.2019г. на кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землището на с.Войника, засегнати от строително монтажни работи на обект:Нова ВЛ 400kV от п/ст“Марица изток“ до п/ст „Бургас“.

С настоящото съобщение и на основание чл.61 от АПК, публикувам Заповед З-812/16.10.2019г. и протокол от 21.11.2019г. на комисия назначена с заповед З-728/16.10.2019г. на кмета на община Стралджа.

Протокола на комисията може да бъде обжалван в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.

Приложения:
Zapoved i protokol.pdf

Дата: 19.11.2019 ➪ СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail :straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

Приложения:
Proekt Naredba 12-за сесия 12.2019г..pdf
Мотиви..pdf

Дата: 18.11.2019 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail :straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

Публикувано на 18.11.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение на Правилник за организаацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Приложения:
Мотиви-11.11.docx
правилник м. 2019-2023 г..doc

Дата: 13.11.2019 

Съобщавам Ви, че със Заповед № З-787/11.11.2019г. на кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землищата на…

Приложения:
Съобщение.pdf
Заповед.pdf
Протокол.pdf

Дата: 7.11.2019 

ДОКУМЕНТИ

за избор на гинеколог в услугитe „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

АТАНАС КИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Приложения:
документи.rar