Административни съобщения

Дата: 9.08.2018 

Публикувам Проект на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Стралджа, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Приложения:
Правилник.pdf
Докладна с мотиви.pdf

Дата: 2.08.2018 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: 31.07.2018 

Стартира третият прием на документите на кандидат – потребителите и кандидат – доставчиците по Споразумение № ФС 01 – 0355 от 22.12.2017г. между Агенцията за социално подпомагане и община Стралджа за осигуряване на социални услуги в домашна среда:

1. Приемане на документи: 01.08. – 10.08.2018г. в община Стралджа

2. Оценяване на кандидат потребителите и кандидат доставчиците: 11.08. – 20.08.2018г.

Потребителите ще бъдат оценяване от фирмата изготвила методологията за доставка на услугите по проекта.

Доставчиците ще бъдат оценяване от комисия от специалисти на общината назначена от кмета на общината.

3. Класиране на потребителите и доставчиците: 21.08. – 31.08.2018 г.

4. Стартиране на услугите: при освобождаване на часове

5. Документите можете да изтеглите от сайта на проекта и да получите в информационния център на общината.

Приложения:
Заявления.doc

Дата: 26.07.2018 

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към НАРЕДБА № 2
ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

МОТИВИ:

Към проекта за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изменена с Решение№22 от 25.01.2018г. на Административен съд Ямбол, изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост.

В проекта за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти се предлага регламентиране на месечна такса на кв.м. за поставяне и монтиране на кафе-автомати /преместваеми обекти съгласно Законът за устройство на територията/ върху терени общинска собственост, както и поставени в сгради общинска собственост.

Повишеният интерес за поставяне на преместваеми обекти кафе-автомати от търговци върху терени общинска собственост през последните месеци, води до необходимост от регламентиране на индивидуална такса, приета от Общински съвет-гр.Стралджа. Към настоящия момент поставените кафе-автомати са таксувани по 3.00 лв. на месец за кв.м. заета площ съгласно регламентирана такса за петна за будки, павилиони и др.

Настоящето предложение за таксуване на преместваеми обекти кафе- автомати поставени върху общински терени и сгради е 10.00 лв. на кв.м. на месец за територията на цялата община.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

Допълнението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем и таксуване на имоти-общинска собственост.

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената и допълнена наредба:

Прилагането на новите допълнения на наредбата не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за допълнение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:
Приложение 1.docx

Дата: 19.07.2018 

 

Публикувам мотиви и проект на правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на Община Стралджа.

Приложения:
motivi.docx
pomochi.docx

Дата: 12.07.2018 ОБЯВЛЕНИЕ

 

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ 1.pdf
ОБЯВЛЕНИЕ 2.pdf
ОБЯВЛЕНИЕ 3.pdf

Дата: 6.07.2018 

 

Обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 29.06.2018 

О Б Я В А

На основание чл. 17, ал. 6, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до становище на ДП НКЖИ по проведени срещи за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.
Становището е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“
Дата на обявяване на обществения достъп: 29.06.2018г.

Срок на достъпа до становището – 7 дни от датата на обявяване

Дата: 26.06.2018 

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на следните недвижими имоти-публична общинска собственост:

Приложения:
заповед търг язовири 2018g.docx

Дата: 25.06.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение за ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЖИНОТ И С. ИРЕЧЕКОВО, ОБЩ. СТРАЛДЖА, ОБЛ. ЯМБОЛ“

Приложения:
уведомление25-06.pdf

Дата: 25.06.2018 

Инвестиционно предложение:МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ГР.СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
I етап: „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр. Стралджа“
I I етап: „Изграждане на комбинирано спортно игрище за баскетбол и волейбол“

Приложения:
УИП.pdf

Дата: 20.06.2018 

Инвестиционно предложение: „Реконструкция и ремонт на Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Стралджа“

Приложения:
УИП СУ Яворов.pdf

Дата: 19.06.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 14.06.2018 Покана

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС.doc

Дата: 13.06.2018 Заповед

Заповед въвеждане временна организация на движението по път JAM 3050

Приложения:

zapoved_slamino.pdf

Дата: 12.06.2018 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – гр.Ямбол

Приложения:

Искане за ОВОС – Ямбол.pdf
Info-Prilozhenie_2_ot Naredba OVOS-Yambol_20180521.docx

>Дата: 12.06.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: За утвърждаване на площадка и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за проектиране и изграждане на обект: Кариера за добивна подземни богатства – строителни материали-трахибазалти от находище „Иречеково“

Приложения:

Уведомление.pdf

Дата: 8.06.2018 

Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, Приета с Решение № 539 от протокол № 42/24.03.2015 г., Изменена с Решение на ОбС -Стралджа № 148 от протокол № 12/30.09.2016 г.; Изменена с решение на ОбС – Стралджа № 191 от протокол № 15/23.12.2016 г., Изменена с решение № 94/14.06.2017г. на Административен съд-гр.Ямбол, Изменена с решение на ОбС – Стралджа № 291 от Протокол № 24/29.09.2017г., Изменена с решение № 208/30.11.2017г. на Административен съд-гр.Ямбол и Изменена с решение № 228/20.12.2017г. на Административен съд-гр.Ямбол

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Мотиви към наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

1.Причини, налагащи изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Значително намаляване броя на децата ползващи детска ясла.

– Предложение от ОбС за промяна в заплащането на таксата с 50 на сто намаление .

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Актуализиране на Наредбата с цел регламентиране на таксите за деца посещаващи детска ясла.

3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Изменението на наредбата е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. Приходите от такси ще намалеят в рамките на 6 000 – 8 000лв. Не е ангажирано с допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Регламентиране на нерегламентирани до настоящия момент отношения касаещи финансовата политика на общината.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приложения:
НАРЕДБА №5

БИЛО:

Раздел III

Такси за детски ясли, детски градини, млечена кухня, домове за социални грижи и други общински социални услуги

Чл. 23. (1) За ползване на детски ясли, млечна кухня и детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса, изчислена на база дневната такса за планови работни дни /21.15/ както следва:

1. За ползване на детски ясли и детски градини:

1.1.За гр. Стралджа –28.00 лв.

1.2. За селата –21.00 лв.

2. За ползване на ПГ от децата на 5 и 6 години в ДГ:

2.1. За гр. Стралджа –10.00 лв.

2.2. За селата –10.00 лв.

3.За ползване на млечна кухня –16.00 лв

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

деца сираци и полусираци;

деца с родители с намалена трудоспособност над 71%;

семейство с две или три деца в едно детско заведение

деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане от 50 до 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(3) Освобождават се от такса деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане над 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(4) При отсъствие на децата таксата за храна не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение от деня следващ уведомяването.

(5) За ползване на намаленията по ал. 2 и 3, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи фактите от декларацията.

(6) Заплащането на намаления размер на таксата по ал.2 започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията и придружаващите я документи.

СТАВА:

Раздел III

Такси за яслена група, детска градина, млечена кухня, домове за социални грижи и други общински социални услуги

Чл. 23. (1) За ползване на млечна кухня и детска градина родителите или настойниците дължат месечна такса, изчислена на база дневната такса за планови работни дни /21.15/ както следва:

1. За ползване на детска градина:

1.1.За гр. Стралджа –28.00 лв.

1.2. За селата –21.00 лв.

2. За ползване на ПГ от децата на 5 и 6 години в ДГ:

2.1. За гр. Стралджа –10.00 лв.

2.2. За селата –10.00 лв.

3.За ползване на млечна кухня –16.00 лв

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

1. деца сираци и полусираци;

2. деца с родители с намалена трудоспособност над 71%;

3. семейство с две или три деца в едно или две детски заведения, таксата ще се заплаща с 50 на сто намаление за второто и всяко следващо;

4. деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане от 50 до 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(3) Освобождават се от такса деца ползващи яслена група и децата с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане над 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(4) При отсъствие на децата таксата за храна не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение от деня следващ уведомяването.

(5) За ползване на намаленията по ал. 2 и 3, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи фактите от декларацията.

(6) Заплащането на намаления размер на таксата по ал.2 започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията и придружаващите я документи.

Дата:8.06.2018 ДОКУМЕНТИ

Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа
08.06.2018г.

Приложения:

документи за подбор на педагог.rar

документи за подбор на медиатор.rar

Дата: 22.05.2018 Съобщение

Уважаеми дами и господа наемодатели…

Приложения:

съобщение.pdf

Дата: 22.05.2018 Заповед

Отмяна на въведения в действие на общински план за защита при бедствия на Община Стралджа в часта му „НАВОДНЕНИЕ“.

Приложения:

заповед2.pdf

Дата: 22.05.2018 Заповед

Да се проведе публичен явен търг за продажба на следното движимо имущество-частна общинска собственост.

Приложения:

заповед1.pdf

Дата: 22.05.2018 Протокол

За разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни онекти в общ. Стралджа.

Приложения:

протокол.pdf

Дата: 22.05.2018 Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

заповед.pdf

Дата: 18.05.2018 Заповед

Публикувам заповед във връзка с въвеждане в действие на Общински план при бедствия.

Приложения:

zapoved Straldja.pdf

Дата: 17.05.2018 Съобщение

Приложения:

Съобщение за публично обявяване.pdf

Дата: 15.05.2018 Обявление

Приложения:

обявление.pdf

Дата: 15.05.2018 Уведомление

Обществен достъп до ДОВОС и ДОСВ за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“

Приложения:

уведомление1.pdf

Дата: 4.05.2018 Покана

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2017г.

Приложения:

покана отчет.pdf

Дата: 4.05.2018 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 287/03.05.2018 г. на Кмета на община Стралджа е одобрено „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация, касаещо кв.86 по плана на гр.Стралджа, общ.Стралджа.

Проекта е изложен в отдел “ТСУЕП” при община Стралджа, намираща се на адрес: ул.”Хемус” № 12 и може да се прегледа от заинтересованите страни в рамките на работното време.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.

Приложения:

СЪОБЩЕНИЕ.pdf

Дата: 2.05.2018 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 249/20.04.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от „п/ст Марица-изток” до п/ст „Бургас”, в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Недялско, с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, община Стралджа.

С настоящото съобщение и на основание чл.61 от АПК, публикувам Заповед № З – 249/20.04.2018г., протокол № 1/12.03.2018г. и протокол № 2/17.04.2018г. на комисията назначена със Заповед № З-134/08.03.2018г.на Кмета на община Стралджа.

Протокола на комисията може да се обжалва в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.

Приложения:

документи.pdf

Дата: 30.04.2018 Информация

Стартира вторият прием на документите на кандидат – потребителите и кандидат – доставчиците по Споразумение № ФС 01 – 0355 от 22.12.2017г. между Агенцията за социално подпомагане и община Стралджа за осигуряване на социални услуги в домашна среда:

  • 1.Приемане на документи: 01.05. – 10.05.2018г. в община Стралджа2.Оценяване на кандидат потребителите и кандидат доставчиците: 11.05. – 20.05.2018г.

Потребителите ще бъдат оценяване от фирмата изготвила методологията за доставка на услугите по проекта.

Доставчиците ще бъдат оценяване от комисия от специалисти на общината назначена от кмета на общината.

  • 3.Класиране на потребителите и доставчиците: 21.05. – 31.05.2018 г.4.Стартиране на услугите: при освобождаване на часове5.Документите можете да изтеглите от сайта на проекта и да получите в информационния център на общината.

Дата: 27.04.2018 О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение „Модернизация на компресорна станция /КС/ Лозенец – етап 2“ с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 27.04.2018г.

Дата: 24.04.2018 ОБЯВА

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на млечни продукти и преработка на свежо мляко до 2 тона/дневно”, в ПИ № 001029 в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол с възложител „МУРРА-2002” ООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 24.04.2018г.

Дата: 24.04.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „Засяване и отглеждане на зеленчукови култури – моркови и домати, на обща площ 25,80 дка“

Приложения:

уведомление_a.pdf

Дата: 19.4.2018 Протокол

Протокол за разпределения на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа.

Приложения:

protokol.pdf

Дата: 12.4.2018 Информация

Информация с предвидените мерки за защита, при аварии, съгласно изискванията на чл.116д,ал.1 от Закон за опазване на околната среда.

Приложения:

informaciq.pdf

Дата: 3.4.2018 Съобщение Boенна подготовка

Приложения:

OBQVA 1
OBQVA 2
PRIEMANE V REZERVA NA VUORAJENITE SILI
VOENNA PODGOTOVKA

Дата: 30.3.2018 Съобщение

Обявявам открит конкурс по оферти за осъщетвяване на услугите: сеч, извоз, сортиране, рампиране и маркиране на дървесина до временен склад за обект за обект 1802 в землището на село Тамарино, общ. Стралджа, съгласно Заповед №З-186/30.03.2018г

Приложения:

Документация1802

Дата: 30.3.2018 Съобщение търг

Обявявам търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в землището на
с.Каменец,общ.Стралджа за обект 1801 съгласно Заповед №З-187/30.03.2018г.

Приложения:

Документация1801

Дата: 28.3.2018 СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за  ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

Мотиви към ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на
Община Стралджа

1.Причини, налагащи приемането на  нов ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

–  големия брой молби, понякога и без основание  от едни и същи хора всяка година. 

2. Цели, които се поставят с новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа .

– предоставените еднократни помощи да са на лица, имащи основание за това;

– получената помощ да помогне за решаването на  неотложни потребности.  

3. Финансови други средства необходими за новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа .

Изготвянето на новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа не е свързан  с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

– по-ясни правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предложеният ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

– Е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приложения:

Проект

23.3.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „Закупуване на Технологично оборудване за заготовка, преработка, складиране и опаковане на био култивирана шипка към съществуващ обект „Склад за съхранение на сурова и сушена култивирана шипка“, с изграждане на битови помещения за персонал в имот с идентификатор 69660.260.3″ в землището на гр. Стралджа, обл. Ямбол“

Приложения:

уведомление

22.3.2018 Съобщение

Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Приложения:

Проект Наредба 5

19.3.2018 Заповед търг

Обявление на публичен явен търг за отдаване под наем на общинско помещение със заповед №З-146/16.03.2018г. на кмета на Община Стралджа.

Приложения:

Zapoved 146

19.3.2018 Заповед търг

Обявление на публично оповестен търг за продажба на движимо имущество-лек автомобил със Заповед № З-145/16.03.2018г. на кмета на Община Стралджа

Приложения:

Zapoved 145

19.3.2018 Съобщение ПУП

Съобщение за одобрен ПУП за водопровод обслужващ хижа „Люляк“

Приложения:

Съобщение ПУП

16.3.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол (РПИП Ямбол)“

Приложения:

Обявление
Обявление

15.3.2018  Обявление

Община Стралджа уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Стралджа с Доклад за екологична оценка с всички приложения/ вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000/и оценка на съвместимостта към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект на ОУП на община Стралджа ще се проведе на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Стралджа е по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми / Наредбата за ЕО/.

Срещата за обществено обсъждане ще се състои на 17.04.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на сградата на Центъра за Обществена Подкрепа, гр. Стралджа, ул. „ Георги Станчев“ №2а.

Докладът за ЕО, Предварителния проект на ОУП на Община Стралджа и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в сградата на Община Стралджа – Техническа служба, както и на интернет страницата на Община Стралджа – http:// www.straldzha.net.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация или на електронна поща-straldjainf@yahoo.com
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя : инж. Петя Ангелова – мл. Експерт в отдел „ Териториално и селищно устройство, екология и проекти“ към община Стралджа – тел. 0897049672.

Приложения:

Обявление
Обявление
Обявление

6.3.2018  Решение

Решение №33 от 06.02.2018г.

Приложения:

Решение

6.3.2018  Решение

Решения №22 от 25.01.2018г.

Приложения:

Решение

22.2.2018  На вниманието на работодателите.

Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол Ви кани да се включите в качеството Ви на работодател в анкетното проучване на потребностите от работна сила, което ще се извърши през м.февруари 2018 г. в цялата страна. Целта е да се получи конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.
Настоящото проучване е първото от регулярните проучвания, които ще се провеждат два пъти годишно по силата на Закона за насърчаване на заетостта (чл. 10, ал. 2) и се осъществява от работни групи на областно ниво с участието на представители на държавната и местната власт, работодателски и синдикални организации и други, както и със съдействието на бюрата по труда.
Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и конкретно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна ръка.

Анкетирането ще се проведе онлайн до 28 февруари 2018 г.,като анкетата може да намерите на ел. адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

Предварително Ви благодарим за Вашето участие!

20.2.2018  Обявление

Приложения:

Обявление

20.2.2018  Обявление

Приложения:

Обявление

8.2.2018  Обявa

Откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 69660.290.1003, местност „Бобата“, по КК на гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол, с цел на заявеното водовземане – Водоснабдяване за други цели и охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им

Приложения:

съобщение

8.2.2018  Обявa

Продължава набирането на кандидати за начална подготовка !!!

Приложения:

Обява

 8.2.2018  Обявa

До 16.03.2018г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба във Военноморските сили на Република България.

Приложения:

Обява

 7.2.2018  уведомление за инвестиционно предложение

Възстановяване на обществена хигиенна баня, находяща се
в ПИ с идентификатор 69660.501.2445 по КК на гр. Стралджа

Приложения:

уведомление

 2.2.2018  уведомление за инвестиционно предложение

Филиал за спешна медицинска помощ в с. Войника

Приложения:

уведомление

 2.2.2018  уведомление за инвестиционно предложение

Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Стралджа

Приложения:

уведомление

 

24.1.2018  обява инвестиционно предложение

Отводнително поле „Мараш – Мочурица“ – реконструкция на отводнително поле „Веселиново – Зимница“, землище с. Воденичане

Приложения:

обява
уведомление

22.1.2018  Военна подготовка

От 02.01.2018г. във военно окръжие Ямбол в Офиса на Военен отчет на община Ямбол започва записването за участие във военна подготовка.

Приложения:

Военна подготовка

22.1.2018  Приемане в резерва на военните сили

До 39.09.2018г. във военно окръжие Ямбол в Офиса на Военен отчет на община Ямбол се приемат документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв

Приложения:

Приемане в резерва на военните сили

17.1.2018  решение

Решение 228 от 20.12.2017г.

Приложения:

решение

 17.1.2018 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

на адрес:
гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост .

МОТИВИ:
Към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:
Законът за общинската собственост дава право на всеки Общински съвет да определи в изрична наредба редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината.
Целта на изменението е да се преодолеят пропуските и неяснотите в текстовете на старата наредба.
В проекта за изменение е внесена и корекция в приложението във връзка с началните базисни цени за отдаване под наем на общинските язовири, поради настъпили промени в Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние приета с ПМС№262 от 07.10.2016г. на собственика на язовирите /общината/ се вменяват задължения и изисквания във връзка осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
Собственика е длъжен да назначи оператор на язовирната стена – хидроспециалист, на който Общината трябва да осигури заплащане. Ремонтите и реконструкцията на малките язовирни стени и на съоръженията към тях се изпълняват по работни проекти, изготвени от проектант в съответствие с действащата нормативна база /чл.136, ал.1 от горе цитираната наредба/. Извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирните стени и на съоръженията към тях се извършва по работен проект, изготвен от проектант и одобрен в съответствие с действащата нормативна уредба /чл.143 от горе цитираната наредба/. Собственика е длъжен да осигури проводимост на водата и да почисти деретата на разстояние до 500 м. от петата на язовирната стена.
Горе изброеното е една част от задълженията, които има общината по поддръжката на язовирните стени и съоръженията към тях и за да се осъществят тези дейности са необходими сериозни финансови средства.
Контролът по прилагане на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрола за техническото им състояние се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

2.Целите, които се поставят:
Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.
Осигуряване на повече средства от отдаването на общинските язовири, във връзка възникването на по-големи разходи по управлението и стопанисването им.
Промяната има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от общински съвет в съответствие с действащото законодателство в република България в областта на управлението и разпореждането с общинско имущество.
3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената и допълнена наредба:
Прилагането на новите текстове на наредбата не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.
4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Очакваните резултати от приемането на предложените текстове са постигане на изчерпателност в текста и пълно съответствие с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на обслужването на гражданите и бизнеса и ефективно управление на общинската собственост.
Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на по-големите разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските язовири.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:

проект Н2

 

16.1.2018  Заповед

Заповед за провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижими имоти.

Приложения:

Заповед

5.1.2018  ГОДИШНА ПРОГРАМА

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.
/изготвя се на основание чл.8, ал.9 от ЗОС/

Приложения:

ГОДИШНА ПРОГРАМА

 2.1.2018  Покана

Покана за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2018 г.

Приложения:

Покана

21.12.2017  www.straldzha.net

www.straldzha.net

Приложения:

Съдебно решение 208/30.11.2017r.

15.12.2017  Обявa

Във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба в : ………..

Приложения:

Обявa

13.12.2017  Съобщение

Инициатива на „Зелена Странджа“ ЕООД за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-5 „Зелена Странджа – Поляна“, за изграждане в имот ПИ № 032031, ЕКАТТЕ 57409, намиращ се в землището на с. Поляна, местност „Корията“, общ. Стралджа.

Приложения:

съобщение

 8.12.2017  Проект за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство.

Приложения:

проект за изменение
мотиви

29.11.2017  Заповед

Нареждам: Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 г. на следните недвижими имоти-частна общинска собственост …..

Приложения:

Заповед

28.11.2017  Съобщение

ПУП – ПР, касаещ кв. 86, гр. Стралджа

Приложения:

ПУП – ПР, касаещ кв. 86, гр. Стралджа

27.11.2017  Съобщение

Съобщение за закриване на жилищни адреси

Приложения:

Съобщение

 8.11.2017  Проект Наредба №23

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за нова Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Приложения:

Проект
Мотиви

8.11.2017  Проект на План – сметка за дейност

Обществено обсъждане на Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2018г. и проект на Докладна записка от Кмета на Община Стралджа с Решение за одобряване на План – сметката.
Съгласно чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по Проекта в общинска администрация Стралджа – ет. 2, стая 24.

Приложения:

Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2018г.

 31.10.2017  Съдебно решение 153 – 12.10.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 153 – 12.10.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Документ

 31.10.2017  Заповед

Определям: границите в района за гр. Стралджа, за който се предоставя услугата „организирано сметосъбиране и сметоизвозване“ и следва да се заплати такса по чл.62 от ЗМДТ от юридическа и физическите лица, чийто недвижими имоти попадат в този район са както следва…

Приложения:

Заповед